شوق دیدار
هرروزبه این امید چشم بر این جهان می گشایم.                که شاید بتوانم تو را ببینم واگر بهانه دیدارتونبود                                         شاید هرگز چشمانم را باز نمی کردم                                 واین شوق دیدار توست که مرا وادار به زندگی می کند                                                  وشک ندارم                                     که لحظه دیدار تو لحظه عروج من است                                                                  ونگاه گرم تو پر پروازمن مهدیه دهقان