خواب


از برای تو گویم من

                                        خواب دیدم خواب پریشانی

که رئیس اداره ای شده ام

                                                         طی ابلاغ جانانی

بر کرسی ریاست نشستم

                                           همچو شاهان عهد ساسانی

امر کردم که بیارند لیستی

                                      از رسمی ، قراردادی ، پیمانی

جمع شدند دور و برم

                                        عده ای همکار به غزلخوانی

بعضی بر دیده ام نیکو

                                            چه بسا نیز ؛ قاتل و جانی

بعضا برای گرفتن پست

                                                    کانال زدند آنچنانی

جابجایی شد آغاز

                                              با گفته بانو ، رای مامانی

کارگزین را گذاشتم معاون

                                            معاون قبلی رفت نگهبانی

باغبان را گذاشتم مالی

                                             ذی حساب کو ، باغبانی

هر که را به جایی ابلاغ

                                                  پادشاهی زدم و خانی

چند تایی ز فامیل همسر

                                                شرکتی شدند و پیمانی

عده ای هم به علت تعدیل

                                        عازم کوچه های سرگردانی

هی ز واقعیت دور شدم

                                          در آن لحظه کم حکمرانی

الغرض در آن مدت قلیل

                                                عالمی داشتم و دورانی

که ناگه پارچی از آب یخ

                                      گفت بر پا ، که مصرع پایانی

حسین نخعی