بررسی واژه تحقیق

تهیه کننده:مجتبی کندری

منبع:روش تحقیق، میرزایی محمد رضا،چاپ اول، انتشارات سایه گستر؛سال1387

تحقیق واژه ای عربی مصدر باب تفعیل و ریشه ی آن کلمه حق است. واژه تحقیق در لغت فارسی به معنای رسیدگی، بررسی، وارسی واقعیت و اثبات درستی انجام کار است.

واژه تحقیق در اصطلاح به معنای مطالعه یا کشف حقیقت است. به عبارت دیگر تحقیق کوششی روشنمند برای پاسخگویی به مسئله های علمی است که منجر به نظر پردازی، نو آوری و پیشرفت علم می شود. پژوهش


 

 با جمع آوری، بررسی و تفسیر منظم داده ها، راه کاری برای پاسخ به یک پرسش یا راه حلی برای یک مشکل خاص(و یا نیاز) را فراهم می سازد.

ویژگی اساسی پژوهشگر:

پژوهشگر در فرایند شکل گیری و تکامل شخصیت پژوهشی اش نیاز به چندین مولفه ی اساسی دارد تا هم در کارش موفق باشد و به نتیجه مطلوب برسد و هم نتیجه کارش برای دیگران دارای ارزش و اعتبار باشد. این ویژگی ها عبارتند از:

- فکر بالنده وجستجو گر(تتبع و کاوش در منابع)

- آموختن و به کار بستن

- نهراسیدن از وارده  گستره ی پژوهش شدن

- حوصله و صبر

- دقت و امانت در نقل ها و برداشت ها

- آشنایی به موضوع مورد نظر و مورد تحقیق

- گم نکردن سرخط اصلی هنگام سندیابی و پژوهش

- ارتباط "یافته" ها بامطلوب ها و " نیازها"

- برخورداری از زبان ساده و بیان رسا

- دوری از تعصب و غرض ورزی و انتقام جویی

- پرهیز از پیش داوری و تحمیل عقیده

- برخورداری ازشهامت و صراحت در بیان یافته ها

انواع پژوهش بر اساس هدف

1- پژوهش پایه یا نظری (بنیادین): مانند پژوهش دانش نگر و یا پایش هدف دار. هدف این نوع تحقیق کشف اصول و نظریه های علمی یا گسترش علم و تولید علم است. ویژگی های این نوع تحقیق زمان بر بودن و هزینه بر بودن است، بنابر این مراکز علمی و پژوهش دولتی تمایل بیشتری به انجام آن دارند.

پژوهش کاربردی: مانند پژوهش علوم کاربردی و یا پژوهش صنعتی. هدف این نوع تحقیق کاربرد علوم در مسائل موجود و بهبود روش های تولید می باشد. ویژگی های این نوع تحقیق این است که نسبت به تحقیقات بنیادی، زمان کمتری نیاز دارند و درآمدزا نیز هستند، بنابراین بیشتر موسسه های خصوصی و دستگاه های اجرایی تمایل بیشتری به انجام آن دارند.

پژوهش توسعه ای: هدف این نوع تحقیق تدوین دانش فنی و یا به عبارتی توسعه ی فناوری است.