سرنام ها و اختصاراتپزشکی  acronymsو Abbreviation    )سری اول)

مجتبی کندری کارشناس شبکه بهداشت و درمان شهرستان هامون

معصومه رهدار کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

منبع:واژه شناسی پزشکی ،دکتر فاتحی فرهاد ،نیکو فرد مریم،انتشارات نور دانش ،چاپ اول سال1389- فرهنگ اختصارات پزشکی ویژه پرستاران و پیراپزشکان نوشته نادره خوست سال 1388

در زبان انگلیسی اختصارات را با دو نام می شناسیم: acronyms وAbbreviation. تفاوت این دو اصطلاح جالب توجه است:


 

 

 

 

آبله مرغان  - زونا

Varicella-zoster

v-z

ایمونوگلوبولین آبله مرغان - زونا

Varicella  Zoster Immune Globulin

VZLG

ویروس آبله مرغان - زونا

Varicella  Zoster Virus

VZV

اسکار محل واکسیناسیون

Vaccination Scar

VS

هپاتیت ویروسی

Viral  Hepatitis

VH

واکسیناسیون

Vaccination

VACC

واکسن کزاز

Tetanus Toxid

TT

توبرکولین

Tuberculin

TC

آنتی توکسین کزاز

Tetanus Antitoxin

TAT

باسیل سیل

Tubercle Bacillus

TB

دوز تست پوستی

Skin Test Dose

STD

زیر جلدی

Subcutaneous

SQ

ایمونوگلوبولین سرم

Serum Immune Globulin

STG

واکسن سرخچه

Rubella Vaccine

RV

واکسن پلی ویروس خوراکی

Oral  Poliovirus Vaccine

OPV

مشتق پروتئینی خالص شده (توبرکولین)

Purified Protein Derivative (tuberculin)

PPD

 Acronym یا سرنام ترکیبی از حروف اول چند واژه است، اصطلاحات زیر نمونه هایی از سرنام هستند:

ATM=Automated Teller Machine    دستگاه خود پرداز

ASAP= As Asoon Possible در کوتاه ترین زمان ممکن

 Abbreviation یا اختصار شکل کوتاه شده یک واژه است:

ST =     Street       خیابان

Cap = Capsul        کپسول

در این فصلنامه سعی بر این است هر سری تعدادی از سرنام ها و اختصارات مورد استفاده در بهداشت و درمان آورده شود.