واژه شناسی پزشکی (سری اول)

مجتبی کندری کارشناس شبکه بهداشت و درمان شهرستان هامون

معصومه رهدار کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

منبع:واژه شناسی پزشکی ،دکتر فاتحی فرهاد ،نیکو فرد مریم،انتشارات نور دانش ،چاپ اول سال1389

وا‍‍ژه های پزشکی ،مجموعه واژه ها و اصطلاحاتی هستند که توسط متخصصان رشته های گوناگون بهداشتی و درمانی به کار می روند. هر رشته ای که به نحوی به بهداشت ودرمان مربوط می شود.نیازمند دانشی از واژه های بکار رفته در متون و مکالمات تخصصی است که به آن واژه شناسی پزشکی  می گوییم.  اغلب واژه های پزشکی را می توان به اجزای اصلی ریشه ،پیشوند وپسوند تقسیم کرد که


 در تمام واژه های معنی کم وبیش یکسانی دارند .با یادگیری اصول واژه شناسی پزشکی ،می توان بسیاری از واژه های ترکیبی را تجزیه کرد و معنای آنها را از روی اجزای تشکیل دهنده شان حدس زد.

اجزای اصلی واژه (Word parts) عبارتند از:

  • ریشه (Root) بخش اساسی  وهسته اولیه واژه پزشکی است. این قسمت معنی اصلی واژه را می سازد .و پسوند وپیشوند می توانند به آن بچسبند .

  • پسوند (suffix)جزء کوتاهی از واژه است که به انتهای آن می چسبد و معنای واژه را تغییر میدهد .مانند  -itis که اگر در پایان هر واژه ای بیاید به معنای التهاب است.

  • پیشوند (‌prefix ) جزء کوتاهی از واژه که به ابتدایی واژه اضافه میشود ومعنای آن را تغییر میدهد.مانند pre-   که به معنای قبل است .

Word   prefix + Root +suffix

 در بخش نخست چند نمونه از پسوندهای نشان دهنده تخصص های پزشکی را معرفی می نماییم.

Example

معنی

meaning

Suffix

Optician

متخصص در یک رشته

Specialist in a field of study

- ian

Pediatrics

تخصص پزشکی

Medical  specialty

-iatrics

Psychiatry

تخصص پزشکی

Medical  specialty

-iatry

orthopedics

تخصص پزشکی

Medical  specialty

-ics

Anesthetist

متخصص در یک رشته

Specialist in a field of study

-ist

Neurology

مطالعه

Study of

-logy