مشخصات پاتوژن های منتقله از غذا

گرداورنده: الهام رشیدنسب کارشناس بهداشت محیط

منبع:کتاب نظام مراقبت بیماریهای منتقله از غذا

تالیف وتدوین:دکتر حسین معصومی اصل- دکتر محمود سروش- نوبت چاپ: دوم-1386

علل شایع بیماریهای منتقله از غذا شامل باکتری ها، سموم باکتریایی، ویروس ها وانگل ها هستند.

باکتری: عوامل باکتریایی مختلفی ایجاد بیماری می کنند. آنها بطور طبیعی در محیط یافت می شوند در محیط زنده مانده و تکثیر می یابند. در بدن میزبان و در غذا تکثیرمی یابند. بعضی از آنها اسپور تشکیل می دهند و می توانند توکسین تولید کنند. به عنوان مثال سالمونلاها موجب عفونت غذایی می شوند.

سموم: سمومی هستند که عمدتا توسط باکتری ها تولید و آزاد می شوند. گرچه سموم ناشی از گیاهان، حیوانات، قارچ ها و سموم شیمیایی می توانند مسمومیت


غذایی بدهند.

استاف ارئوس، باسیلوس سرئوس و کلستریدیوم بوتولینوم عوامل ایجاد کننده سموم باکتریایی هسستند. اما استاف ارئوس از بقیه شایع تر است.

ویروس ها: ارگانسیم های کوچکی هستندکه فقط در داخل سلول زنده تکثیر پیدا می کنند. ویروس هایی که غذا را آلوده می کنند در انسان ایجاد عفونت منتقله از غذا می کنند.

ویروس ها در غذا نمی توانند تکثیر پیدا کنند و تنها در بدن میزبان تکثیرمی یابند. ویروس هپاتیتA  و نورویروس یا نورواک ویروس از شایع ترین عوامل شناخته شده هستند.

انگل: ارگانیسم های تک سلولی یا چند سلولی هستند که در بدن میزبان تکثیر پیدا می کنند و در غذا نمی توانند تکثیر یابند. انگل ها می توانند تشکیل کیست بدهند و در محیط بمانند وقتی که کیست ها غذا یا آب را آلوده کنند و خورده شوند در بدن میزبان تکثیر می یابند و ایجاد عفونت غذایی    می کنند. ژیاردیا لامبلیا شایع ترین تک یاخته گزارش شده سبب عفونت گوارشی است.