اطلاعیه جذب پزشک

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زابل

( معاونت بهداشتی )

 

براساس سیاست تداوم و تقویت و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع به اطلاع می رساند حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل در نظر دارد تعداد 12 نفر پزشک عمومی را در سطح منطقه سیستان بمنظور خدمت در مناطق روستایی بصورت قراردادی بکار بگیرد. لازم به ذکر است که نظر به اهمیت و جایگاه این خدمت ارزشمند در منطقه سیستان و استقرار عدالت در ارائه خدمات سلامت مزایائی برای همکاران طرف قرارداد در نظر گرفته شده است .از جمله :

 

-         قرار گرفتن پزشکان تحت پوشش تامین اجتماعی و خدمات رفاهی مشابه کارکنان پیمانی

-         پرداخت حقوق و مزایای فوق العاده براساس میزان محرومیت منطقه از زمان شروع بکار

-         رتبه عملکرد در پایش های مداوم قابل پرداخت می باشد.

-         امکانات رفاهی در محل استقرار

داوطلبین عزیز می توانند برای اطلاع از سایر امتیازات و شرایط ویژه هر منطقه به حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل مراجعه و یا با شماره تلفن 05422234728 در ستاد برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی تماس حاصل فرمایند.

ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده