درمان و بهبود اعتیاد

درمان و بهبود اعتیاد

کبری فوآد کارشناس بهداشت روان مرکز بهداشت زابل

منبع:علم اعتیاد:مواد،مغزورفتار-مترجمین دکتر سعید ممتازی وهمکاران،چاپ اول 1391،انتشارات سپید برگ

آیا اعتیاد می تواند به طور موفقیت آمیزی درمان شود؟

بله. اعتیاد بیماری قابل درمان است .کشفیات علم اعتیاد، به درمان های پیشرفته ای در زمینه سوء مصرف مواد دست یافته است که   می تواند به افراد کمک کند تا مصرف مواد را متوقف کند و زندگی خود را به دست آورند .

آیا اعتیاد بهبود می پذیرد؟

اعتیاد لازم نیست یک محکومیت مادام العمر باشد. همانند سایر بیماری های مزمن، اعتیاد می تواند با موفقیت درمان شود. درمان افراد را قادر می سازد که در مقابل اثرات قدرتمند و مخرب مصرف مواد بر روی مغز و رفتارشان بایستند و بار دیگر زندگی خود را به دست گیرند.

آیا عود مصرف مواد نشان دهنده این است که درمان با شکست مواجه شده است؟

خیر. طبیعت مزمن بیماری به این معناست که عود سوء مصرف مواد نه تنها غیر ممکن نیست بلکه محتمل است. میزان عود (احتمال پیدایش مجدد علایم) در مصرف مواد مشابه با سایر بیماریها ی شناخته شده جسمی ما نند دیابت، افزایش فشار خون و آسم می باشد که این بیماری ها نیز هر دو جنبه فیزیولوژیک و رفتاری درمان بیماری های مزمن تغییرات عمیق رفتاری را در بر دارد و عود به معنای عدم موفقیت درمان نیست. در بیمار معتاد بازگشت به مصرف مواد نشان می دهد که درمان باید دوباره انجام شود یا تعدیل شود یا اینکه درمان معادل در نظر گرفته شود.

اصول درمان موثر در اعتیاد چیست؟

تحقیقات نشان داده است، بهترین راه درمان که در اکثریت بیماران موفقیت آمیز می باشد، ترکیب دارو درمانی (در صورت در دسترس بودن) و رفتار درمانی می باشد. روش درمان باید بر اساس مدل مصرف هر بیمار و مشکلات طبی، روان پزشکی و اجتماعی او به صورت منحصر به فرد برای خود او طراحی شود.

دارودرمانی چگونه می تواند به درمان اعتیاد به مواد کمک کند؟

انواع مختلفی از داروها می توانند در مراحل مختلف درمان به بیمار جهت توقف مصرف، ماندن در درمان و جلوگیری از عود کمک کنند.

درمان علائم ترک:

هنگامی که بیماران مصرف مواد را متوقف می کنند، در ابتدا علائم مختلف فیزیکی و هیجانی را تجربه می کنند که شامل افسردگی، اظطراب و سایر اختلالات خلقی، احساس بی قراری وکاهش خواب است. درمان های دارویی که جهت کاهش این علائم به کار می رود توقف مواد را آسان تر می سازد.

ماندن در درمان:

بعضی از درمان های دارویی مورد استفاده قرار می گیرند تا که به مغز کمک کنند که به آرامی با نبود مواد تطابق حاصل کند. این داروها به آرامی عمل می کنند تا از وسوسه مواد پیشگیری کنند و اثر آرامش بخشی روی سیستم های مختلف بدن دارند. این داروها کمک می کنند که بیمار بتواند بر روی مشاوره و روش های روان درمانی دیگر که مرتبط با درمان مصرف مواد است تمرکز کند.

جلوگیری از عود:

تحقیقات نشان داده که استرس، سر نخ هایی که در ارتباط با تجربه مصرف است (از جمله افراد، مکان ها، وسایل و خلق و خوی فرد) و مواجهه با مواد به عنوان بر انگیزاننده های مهم عود می باشد. داروهایی در حال تولید است که با این شروع کننده ها تداخل ایجاد می کند و به بیمار کمک می کند که پاک باقی بماند .

چگونه رفتار درمانی باعث بهبود اعتیاد به مواد می شود؟

رفتاردرمانی به افراد کمک می کند که در درمان شرکت کنند، نگرش و رفتار مرتبط با مصرف مواد خود را اصلاح کنند و مهارت های زندگی خود را برای کنترل چرخه های استرس و برانگیزاننده های محیطی، بهبود ببخشند و نتوانند برانگیزاننده های وسوسه مواد و سایر موارد حلقه شروع مصرف اجبار گونه را قطع کنند. از طرفی رفتار درمانی می تواند اثر بخشی داروها را افزایش دهد و کمک کند که فرد به مدت بیشتری در درمان باقی بماند.

 

به افراد کمک کند تا مصرف مواد را متوقف کند و زندگی خود را به دست آورند .

آیا اعتیاد بهبود می پذیرد؟

اعتیاد لازم نیست یک محکومیت مادام العمر باشد. همانند سایر بیماری های مزمن، اعتیاد می تواند با موفقیت درمان شود. درمان افراد را قادر می سازد که در مقابل اثرات قدرتمند و مخرب مصرف مواد بر روی مغز و رفتارشان بایستند و بار دیگر زندگی خود را به دست گیرند.

آیا عود مصرف مواد نشان دهنده این است که درمان با شکست مواجه شده است؟

خیر. طبیعت مزمن بیماری به این معناست که عود سوء مصرف مواد نه تنها غیر ممکن نیست بلکه محتمل است. میزان عود (احتمال پیدایش مجدد علایم) در مصرف مواد مشابه با سایر بیماریها ی شناخته شده جسمی ما نند دیابت، افزایش فشار خون و آسم می باشد که این بیماری ها نیز هر دو جنبه فیزیولوژیک و رفتاری درمان بیماری های مزمن تغییرات عمیق رفتاری را در بر دارد و عود به معنای عدم موفقیت درمان نیست. در بیمار معتاد بازگشت به مصرف مواد نشان می دهد که درمان باید دوباره انجام شود یا تعدیل شود یا اینکه درمان معادل در نظر گرفته شود.

اصول درمان موثر در اعتیاد چیست؟

تحقیقات نشان داده است، بهترین راه درمان که در اکثریت بیماران موفقیت آمیز می باشد، ترکیب دارو درمانی (در صورت در دسترس بودن) و رفتار درمانی می باشد. روش درمان باید بر اساس مدل مصرف هر بیمار و مشکلات طبی، روان پزشکی و اجتماعی او به صورت منحصر به فرد برای خود او طراحی شود.

دارودرمانی چگونه می تواند به درمان اعتیاد به مواد کمک کند؟

انواع مختلفی از داروها می توانند در مراحل مختلف درمان به بیمار جهت توقف مصرف، ماندن در درمان و جلوگیری از عود کمک کنند.

درمان علائم ترک:

هنگامی که بیماران مصرف مواد را متوقف می کنند، در ابتدا علائم مختلف فیزیکی و هیجانی را تجربه می کنند که شامل افسردگی، اظطراب و سایر اختلالات خلقی، احساس بی قراری وکاهش خواب است. درمان های دارویی که جهت کاهش این علائم به کار می رود توقف مواد را آسان تر می سازد.

ماندن در درمان:

بعضی از درمان های دارویی مورد استفاده قرار می گیرند تا که به مغز کمک کنند که به آرامی با نبود مواد تطابق حاصل کند. این داروها به آرامی عمل می کنند تا از وسوسه مواد پیشگیری کنند و اثر آرامش بخشی روی سیستم های مختلف بدن دارند. این داروها کمک می کنند که بیمار بتواند بر روی مشاوره و روش های روان درمانی دیگر که مرتبط با درمان مصرف مواد است تمرکز کند.

جلوگیری از عود:

تحقیقات نشان داده که استرس، سر نخ هایی که در ارتباط با تجربه مصرف است (از جمله افراد، مکان ها، وسایل و خلق و خوی فرد) و مواجهه با مواد به عنوان بر انگیزاننده های مهم عود می باشد. داروهایی در حال تولید است که با این شروع کننده ها تداخل ایجاد می کند و به بیمار کمک می کند که پاک باقی بماند .

چگونه رفتار درمانی باعث بهبود اعتیاد به مواد می شود؟

رفتاردرمانی به افراد کمک می کند که در درمان شرکت کنند، نگرش و رفتار مرتبط با مصرف مواد خود را اصلاح کنند و مهارت های زندگی خود را برای کنترل چرخه های استرس و برانگیزاننده های محیطی، بهبود ببخشند و نتوانند برانگیزاننده های وسوسه مواد و سایر موارد حلقه شروع مصرف اجبار گونه را قطع کنند. از طرفی رفتار درمانی می تواند اثر بخشی داروها را افزایش دهد و کمک کند که فرد به مدت بیشتری در درمان باقی بماند.

 

/ 0 نظر / 97 بازدید