عوامل خطر اصلی آسیبهای ناشی از حوادث ترافیکی جاده ای

عوامل خطر اصلی آسیبهای ناشی از حوادث ترافیکی جاده ای

1.عواملی که باعث مواجهه با خطر میشوند مانند

-عوامل اقتصادی ازجمله محرومیتهای اجتماعی

-عوامل جمعیتی

برنامه ریزیهای عملی برای استفاده از زمین که برروی طول سفر یا انتخاب نوع سفرتاثیردارند.اختلاط ترافیک موتوری پرسرعت با استفاده کنندگان آسیب پذیرراهها.توجه ناکافی به ادغام راهها،تصمیم گیری درمورد محدوده سرعت،طراحی ونحوه ساخت راهها.

2. عوامل خطری که باعث تصادف میشوند

-  سرعت نا مناسب یا بیش از حد

-  استفاده ازالکل،دارو ومواد روانگردان

-  خستگی

-  رانندگان جوان

-  استفاده کنندگان آسیب پذیر در مناطق شهری وحاشیه راهها

-  مسافرت در زمان تاریکی هوا

-  عوامل مربوط به وسیله نقلیه مثل ترمز ،فرمان وتعمیرات

-  نقص درطراحی ،ساخت  ونگهداری جاده ، که میتواند منجر به رفتارهای غیر ایمن استفاده کننده شود.

-  رویت پذ یری ناکافی دراثر عوامل محیطی (باعث میشود اتومبیل وسایر استفاده کنندگان راهها به سختی دیده شوند)

-  قدرت دید کم استفاده کننده از جاده

3.عوامل خطری که برشدت تصادف تاثیر می گذارند

-    عوامل تحمل انسانی

-    سرعت نامناسب یا بیش ازحد

-    عدم استفاده  از کمربند ایمنی یا صندلی مخصوص کودک

-    نپوشیدن کلاه ایمنی توسط راکبین وسایل نقلیه دوچرخ

-    اشیائ کنار جاده که پیشگیری کننده از تصادف نباشند

-    وسیله نقلیه برای سر نشین وافرادیکه با آن برخورد می کنندضد تصادف نباشند

-    مصرف الکل وسایر داروها

4. عوامل خطری که بر شدت جراحات پس از تصادف تاثیر می گذارند.

  - تاخیر در اعلام تصادف

-    آتش سوزی بدنبال تصادف

-    نشت مواد خطرناک

-    مصرف الکل وسایر داروها

-    مشکل در امداد رسانی وبیرون کشیدن افراد ازوسیله قلیه

-    مشکل درتخلیه مردم وسایل نقلیه تصادف کرده

-    نقصان مراقبت های مناسب دربخش اورژانس بیمارستانها

مهرنگار آزوغ

کارشناس تالاسمی

منبع :

-     برگرفته از کتاب (گزارش جهانی پیشگیری ازحوادث ترافیکی راهها)

-     مترجمین :   دکتر محمدهادی ناصح ، دکترجمشید کرمانچی ، دکتر مهران ستوده

/ 0 نظر / 23 بازدید