استرس به عنوان یک عامل مهم روانی اجتماعی تعیین کننده سلامت

حیاتشاندرآنزندگیوکارمیکنندتوجهدارد.

شواهددلالتازآنداردکهاکثرباربیماریهاونابرابریهایبهداشتوسلامتناشیازعواملاجتماعیاست. بهعنوانمثال یکزنژاپنی42 سالبیشترازیکزنلسوتویی در آفریقای جنوبی زندگیمیکند  یعنیانتظاراززندگیبسیاربستگیبهمحلتولدومحل رشدونمودارد. ایننابرابریحتیدرشرایطمنطقهاییکساننیزمصداقدارد. بهعنوانمثالیکمردبومیاسترالیایی17سالکمترازسایرمردانهمانکشورطولعمردارد. ومرگمادراندرمیانزنانفقیراندونزی4 برابربیشتراززنانثروتمند همانکشوراست.

تنهامیتوانگفتترکیبناهمگونیازسیاستها،مسایلاقتصادیوسیاسیدرمقیاس

/ 0 نظر / 13 بازدید