راهنمای تنظیم و تدوین مطالب ارسالی

 

اندازه هایی که در ذیل آمده است تنظیم گردد

  • عنوان مطالب با قلم B Titr
  • زیر عنوان ها با قلم B Homa، اندازه 11
  • نام نویسنده و منبع مورد استفاده با قلم BTitr، اندازه 6
  • متن اصلی با قلم Bzar، اندازه 11

نام نویسنده و یا نویسندگان، محل اشتغال و پست الکترونیکی نویسنده اصلی به صورت کامل ذکر گردد.

برای هر مطلب آموزشی تهیه شده اهداف آموزشی مورد نظر تنظیم گردد. به عنوان مثال، اگر مطلب آموزشی در رابطه با گروههای غذایی
می باشد، اهداف آموزشی آن به شرح زیر تدوین گردد:

از خوانندگان محترم انتظار می رود پس از مطالعه مقاله بتواند:

  • گروههای غذایی را بداند.
  • مواد غذایی موجود در هریک از گروه ها را بداند.
  • مقدار سهم توصیه شده از هر یک از گروه ها را بداند. 

شیوه نگارش فهرست منابع:

باید به نظم و ترتیب اشاره در متن شماره گذاری شوند. مراجع در متن، جداول و زیرنویس با شماره مشخص شوند.

الف) کتاب فارسی:

1)                   ابتدا باید نام خانوادگی و نام نویسنده و یا نویسندگان نوشته شود. همیشه نام فردی که اول نوشته شده به عنوان نویسنده اول و بقیه به دنبال آن ذکر می شوند. اگر تعداد نویسندگان هفت نفر و کمتر   می باشد همه آنها باید در لیست ذکر شوند ولی اگر بیشتر از هفت نفر بودند، ابتدا اولین نویسنده را نوشته و پس از آن " و همکاران"        می نویسیم. کتب انگلیسی نیز به همین ترتیب ارائه می شوند و در بیش از هفت نویسنده از "et al " استفاده می شود.

2)                   عنوان کتاب به طور کامل قید می شود.

3)                   اگر کتاب بیش از یک جلد باشد، لازم است شماره جلدی که از آن استفاده شده است ذکر شود.

4)                   اگر کتاب بیش از یکبار چاپ شده است در این قسمت لازم است شماره یا نوبت چاپ آن آورده شود.

5)                   نام ناشری که کتاب را چاپ نموده است در این قسمت قید می شود.

6)                   سال نشر کتاب باید وارد شود.

7)                   شماره صفحه مورد استفاده قید شود.

ب) کتاب ترجمه شده:

1) ابتدا نام خانوادگی و نام نویسنده اصلی کتاب می بایست وارد شود و چنانچه بیش از یک نویسنده وجود داشته باشد مانند مورد قبلی عمل شود.

2) عنوان کتاب آورده شود.

3) مترجم کتاب نوشته می شود.

بقیه موارد شبیه بالا می باشد.

ج) نحوه نوشتن فصلی از یک کتاب:

زمانی که فصول مختلف کتاب را نویسندگان مختلف نوشته باشند که با ویرایشگر اصلی متفاوت می باشد این روش استفاده می شود.

1)                   نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان فصل مورد نظر

2)                   شماره یا نام فصل استفاده شده

3)                   نام نویسنده و یا نویسندگان اصلی کتاب

4)                   عنوان اصلی کتاب

بقیه موارد شبیه بالا می باشد.

د) نحوه نوشتن منبع برای مطالب گرفته شده از اینترنت:

اگر منبع مورد استفاده، کتاب یا مجله موجود در اینترنت بود، لازم است مشخصات اولیه آن را مشابه موارد بالا قید نمائیم. پس از آن برای آنکه مشخص نمائیم مطالب ارائه شده از اطلاعات الکترونیکی موجود در اینترنت می باشد لازم است آدرس دقیق اینترنتی مورد نظر را به گونه ای ارائه نمائیم که با نوشتن آن در قسمت آدرس اینترنت و زدن کلید Enter بتوان آن را ملاحظه نمود. لذا بقیه مورد فوق به عنوان مثال ارائه شده است:

…[24 screen], available from       www.jhuccp.org/pr/j46chap5.stm

بنابراین لازم است استفاده کنندگان از اینترنت در ضمن ذخیره نمودن داده ها بر روی کامپیوتر، آدرس کامل آن را کپی برداری نمایند تا در موقع لزوم و استفاده از متن ذخیره شده بتوانند از آن استفاده نمایند.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید