سخن سردبیر

اصلی  ارتقای سلامت مردم باشند زیرا عدالت اجتماعی پیش نیازی  مهم برای ارتقای سلامت است .

چنانچه خواستار ارتقای سلامت مردم باشیم باید ساختارهای اجتماعی و تاثیر آنها بر سلامت مردم را شناخته و برای توسعه زندگی خوب و سالم و برای بهبود کیفیت زندگی در سطوح فردی و جمعی ظرفیت سازی نمود .

مردم برای مشارکت نیاز به انگیزه دارند و بهترین راه برای این مهم این است که فرصت حل مشکلات و مسایل موثر بر زندگی روزمره را با توانمندسازی به خودشان بسپاریم . دستیابی به سطوح بالاتر سلامت در یک جمعیت خاص نیز نیازمند مشارکت بیشتر بخش های مختلف جامعه و استفاده از منابع ، مهارت و دانش آنها و مردم است .

لذا هرگونه تلاشی برای ارتقای سلامت نیازمند  برنامه ریزی دقیق و منسجم است و این همان مقوله ارزشمندی است که در آغاز تمامی فعالیتهای سلامت باید و باید صورت پذیرد . هرگونه برنامه ریزی عملیاتی برای ارتقای سلامت از همان ابتداء یعنی مرحله پیش برنامه ریزی و نیازسنجی نیازمند مدیریت صحیح بوده و باید به عناصر مهم مشارکت موثر افراد کلیدی و ذی نفع ، زمان ، بودجه و منابع ، نیازسنجی ، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و تصمیم گیری توجه داشته باشد :

حصول به زندگی خوب ، سالم ، کیفی و با نشاط که حق مسلم هر ایرانی است با توانمند سازی مردم برای شناخت نیازها ، تصمیم گیری و اجرای آگاهانه و مسئولانه رفتارهای فردی ، گروهی و جمعی میسر می شود و این مهم دست نیافتنی است جز با برنامه ریزی صحیح مشتمل بر نیازسنجی ، مشارکت ، آموزش مستمر ، پایش و ارزشیابی برنامه های ارتقای سلامت .

بهترین و شایسته ترین افراد برای طراحی برنامه های ارتقای سلامت در کلیه سطوح آموزش دهندگان سلامت می باشند . 

/ 0 نظر / 5 بازدید