راستی آزمایی مراقبت های بهداشتی

راستی آزمایی مراقبت های بهداشتی


محمود فاطمی

منبع: طراحی، اجرا و تعیین اثربخشی"مدل راستی آزمایی مراقبت های بهداشتی"در مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای سلامت، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1396

همزمان با برنامه تحول سلامت،راه اندازی پرونده الکترونیک و تاکیدات معاون محترم بهداشت وزارت بهداشت مبتنی بر راستی آزمایی کیفیت خدمات سلامت به جهت سنجش میزان رضایت مردم، ارتقاء کیفیت خدمات و ارتباط آن با نظام پرداخت، طراحی و تعیین مدلی جهت پایش و راستی آزمایی سیستم های اطلاعات سلامت و مراقبت های بهداشتی، هم در محافل دانشگاهی و هم در مجامع کاربردی کشور مورد توجه خاص بوده است.

تاکنون مطالعات زیادی در زمینه ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت انجام شده است اما با توجه به رده بندی سازمان جهانی بهداشت، ایران از نظر عملکرد در بهداشت و درمان در رده 93 جهان قرار گرفته که این مساله دلیلی بر نارسایی ارزیابی سیستم های اطلاعات نظام سلامت است.

لذا طراحی، اجرا و تعیین اثربخشی "مدل راستی آزمایی مراقبت های بهداشتی"به جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات سلامت در مراکز و پایگاه های سلامت، باید در دستور کار سیستم بهداشتی قرار گیرد.

هدف اصلی راستی آزماییرضایت مندی مراجعین، ارتقاء کیفیت خدمات و صحت داده هاست.

راستی آزمایی یا درستی‌سنجیFact checking) ) به بررسی میزان صحت و اعتبارسنجی ادعاهای یک متغییر باحقایق موجود گفته می‌شود. این عمل می‌تواند پیش یا پس از انتشار متغییر انجام شود.

- درستی‌سنجی پیش از انتشار به منظور کاهش و حداقل‌سازی خطا انجام می‌شود.

- درستی‌سنجی پس از انتشار معمولاً توسط سازمان‌ها و مؤسسات مشخص با ارائه گزارش میزان اشتباهات و نادرستی‌ها انجام می‌شود.

با توجه به اینکه راستی آزمایی در نهایت منجر به بهبود نظام پرداخت می شود علاوه بر بهبود عملکرد در مراکز و پایگاه ها، به جهت محاسبه دقیق خدمات ارایه شده، بخش قابل توجهی از هزینه های غیرواقعی را حذف می کند و به بحث عدالت در پرداخت توجه ویژه می شود.

فرآیند کلی راستی آزمایی و پایش خدمات سلامت

1- خود ارزیابی(خدمت دهنده) با هدف:

- جذب مشتری و ارتقای رضایت و سلامت او

- تأمین و بهبود استانداردهای فضا، تجهیزات و توانمندسازی نیروی انسانی

- یافتن مشکلات و پیگیری حل آن

- تدبیر راهکارهای پیشگیری از بروز مشکلات

2- نظارت سطح به سطح حضوری(بازدیدهای حضوری، چک لیست ها)  با هدف:

- پایش استانداردهای فضا، تجهیزات و نیروی انسانی و...

- آشنایی عمیق با فرآیندها و مشکلات

- فیدبک اصلاحی، آموزش و مشاوره

- تماس مستقیم با مردم و مسئولین محلی

3- مطالعات موردی میدانی(پیگیری ارجاعات فوری و مادر و کودک پرخطر)  با هدف:

- افزایش توان آزمایش

- تعمیم نتایج به شرایط وگروههای مختلف

- اطمینان از واکنش آزمودنیها

4- پایش از منظر مردم و مشتریان(مرکز تماس و نظرسنجی رندوم) با هدف:

- رضایت سنجی و بررسی کیفیت خدمات

- راستی آزمایی و بررسی صحت داده ها

- تعیین علل و نارضایتی و عدم مراجعه

- تماس مستقیم با مردم و نیاز سنجی


اعتماد کن، ولی راستی آزمایی کن

"doveryai no proveryai"ضرب‌المثلی روسی


/ 0 نظر / 80 بازدید