انتخاب و طراحی محتوای رسانه ای

 در موردی رسانه ای ضعیف است، کمبود آن با سایر رسانه ها جبران گردد.

در طول طراحی پیام، تعیین مسیرهای ارتباطی و رسانه هایی که بیشترین اثربخشی را در گروه هدف دارند ضروری است. مسیرهای ارتباطی، همان روش هایی هستند که برای رسیدن به گروه هدف استفاده می شوند.

محتوای آموزشی شامل دانش، نگرش و مهارت نسبت به موضوعاتی است که به صورت جزئی و مشخص از عناوین آموزشی به دست آمده و سبب رسیدن به اهداف آموزشی می شوند.

برای طراحی محتوای رسانه ای خاص، برخی نکات زیر قابل توجه می باشند:

- هر نوع رسانه، نیاز به محتوایی خاص دارد و نظام حاکم بر محتوا با تغییر رسانه، ممکن است تغییر یابد. به طور مثال محتوای پیامک باید کوتاه، کاربردی و تاثیرگذار باشد در صورتی که محتوای نرم افزارهای چندرسانه ای به صورت تفصیلی و چند وجهی است.

- باید در پیام مشخص شود که به ازای تغییر رفتار، چه فوایدی عاید جامعه هدف می شود.اطلاعات مناسبی در راستای معرفی سودمندی رفتار مناسب ارائه شود. به عنوان مثال: بیماری های مقاربتی در زنان می تواند باعث نازایی نیز گردد.

- پیام روشن و ساده تولید شود.

- نکات اصلی پیام برجسته شود.

- با ارائه اطلاعات مناسب، احساس خوب و رضایت بخش ایجاد شود.

- منابع قابل اعتماد و معتبر برای دریافت اطلاعات شناسایی شود، می توان پیام را از زبان یکی از شخصیت ها و یا یک منبع قابل قبول گروه هدف بیان نمود.

پیام اثربخش به گروه هدف کمک می کند تا نسبت به تغییر رفتار در خود احساس تعهد ایجاد نماید و مهارت مورد نیاز برای بکارگیری تغییر رفتار را کسب کند.

/ 0 نظر / 8 بازدید