تهویه بیمارستان تهیه و تنظيم:انیس جهانتیغ

تهویه بیمارستان

تهیه و تنظيم:انیس جهانتیغ

رفرنس: - صادقی.مهربان، بنائی قهفرخی.بهمن، جزایری سورشجاعی.سید راشد،بهداشت محیط در بیمارستان، انتشارات آثار سبحان، چاپدوم،خرداد1397

- شاهسونی.عباس، راهنمای سیستم تهویه در بیمارستان، نشرپژوهشكده محيط زيست، چاپ اول تابستان93

تهویه بیمارستانی عبارت است ازورودهوای تازه وتمیزوانتشارآن دردرون بخشهای بیمارستان یااتاقهای بیماران باهدف فراهم نمودن هوای سالم برای تنفس بیماران وپرسنل،کاهش غلظت موادآلاینده تولیدشده درداخل بیمارستان ونیزخروج این آلاینده هاازبیمارستان میباشد.به نحوی که مانع ازگسترش عفونتهای منتقله ازهوابین بیماران ویاپرسنل همچنین مانع ازگسترش این عفونتهابه خارج ازبیمارستان گردد. سه روش اصلی برای تهویه بیمارستان بکارگرفته میشودکه عبارتنداز:

1- تهویه طبیعی 2- تهویه مکانیکی 3- تهویه ترکیبی

سالانه 2الی4 میلیون مورد،عفونت بیمارستان درجهان اتفاق میافتدکه منجربه 20 تا 80هزارمرگ میگردد. هزینه عفونتهای بیمارستانی درایالات متحده آمریکاسالانه 4 تا 5 میلیارددلاربرآوردشدهاست. تخمین زده شده است که 10 درصدازعفونتهای بیمارستانی هوابردبوده وهمچنين 16 درصدازعفونتهای بخش مراقبتهای ویژه نتیجه ای ازانتقال پاتوژنهای هوابردمیباشد.

سیستم تهویه مطبوعی برای بیمارستان پیشنهاد می گردد ولی تهویه بخش عفونی باید از سایر بخش ها جدا باشد.

ممکن است عوامل عفونت زا در فواصل کوتاه توسط قطرات بزرگ موجود در هوا از منطقه ای به منطقه دیگر منتقل شوند.قطرات کوچک ایجاد شدهتوسط سرفه و عطسه در فواصل طولانی تری در هوا منتقل میشوند.ذرات کوچک برای مدت طولانی در هوا معلق می مانند و به صورت گسترده در محیط و بخشهای بیمارستان با اتاق عمل پخش میشوند.

در ساختمان های جدید در هنگام طراحی ساخت و بازسازی آنها سیستم های جریان یکطرفه در مناطق خاصی باید مدنظر قرار گیرد.

فعالیت های خدماتی نظیر: جارو زدن،استفاده از دستمال و پارچه های خشک جهت گردگیری،تکان دادن ملحفه ها باعث ایجاد ذرات آئروسل شده که ممکن است حاوی میکروارگانیسم ها باشند.تعداد میکروارگانیسم های موجود در هر اتاق بستگی به تعداد افراد حاضر و مقدار فعالیت آنها و میزان تعویض هوای اتاق دارد.

باکتری های جدا شده از نمونه هوای بخش ها معمولا حاوی باکتری های کوکسی گرم مثبت با منشاء پوست بیماران می باشد.برخی عفونت های بیمارستانی توسط میکروارگانیسم های هوابرد ایجاد میشوند که تهویه مناسب ضروری است ودر مناطق پرخطر مانند اتاق عمل برای جراحی قلب،جراحی عصب و پیوند اعضاء سیستم تهویه باید برای حداقل رساندن آلودگی طراحی و نگهداری شود.

فشار مثبت هوا برای مناطق پرخطر که باید تمیز نگه داشته شوند وفشار منفی هوا برای مناطق آلودهتوصیه میشود.برای ایزولاسیون بیماران که دارای عفونت های قابل انتشار از طریق هوا هستند باید از فیلترهای نوع هپا استفاده میگردد.بنابراین تهویه مناسب امری ضروری و در مناطق پرخطر نظیر بخش های ارتوپدی،جراحی عروق،باید مرتبا پایش شود و در ساخت بیمارستان های جدید باید سیستم های با جریان هوای یکطرفه در محل های مناسب تعبیه گردد.هوای تازه فیلتر شده که گردش مناسب داشته باشد باعث رقیق شدن و حذف آلودگی های باکتریایی منتشره از طریق هوا و همچنین بوهای ناخوشایند می باشد.

مناطق با ریسک خطر بالا مثل اتاق های عمل،نوزدان،ICU،انکولوژی و سوختگی باید جریان هوایی با حداقل آلودگی باکتریایی داشته باشد.فیلترهای بکار رفته در سیستم های مستعد عفونت بکار برده شوند مانند بخش های:هماتولوژی،انکولوژی و بخش هایی که در آن روش های تشخیصی و شوند.این کار جهت جلوگیری از تولید آئروسل های گونه های لژیونلا صورت میگیرد.

Вентиляция в СИП домахتقسیم بندی سیستم های تهویه هوا سبب محدود شدن جریان هوا بخش ها و جداسازی هوای هر بخش می شود.طراحی صحیح جهت کنترل فشار هوا سبب حرکت هوا به داخل یا خارج اتاق یا ناحیه خاص شده و کنترل انتشار آلودگی را امکان پذیر می سازد./ 0 نظر / 22 بازدید