مشخصات پاتوژن های منتقله از غذا

غذایی بدهند.

استاف ارئوس، باسیلوس سرئوس و کلستریدیوم بوتولینوم عوامل ایجاد کننده سموم باکتریایی هسستند. اما استاف ارئوس از بقیه شایع تر است.

ویروس ها: ارگانسیم های کوچکی هستندکه فقط در داخل سلول زنده تکثیر پیدا می کنند. ویروس هایی که غذا را آلوده می کنند در انسان ایجاد عفونت منتقله از غذا می کنند.

ویروس ها در غذا نمی توانند تکثیر پیدا کنند و تنها در بدن میزبان تکثیرمی یابند. ویروس هپاتیتA  و نورویروس یا نورواک ویروس از شایع ترین عوامل شناخته شده هستند.

انگل: ارگانیسم های تک سلولی یا چند سلولی هستند که در بدن میزبان تکثیر پیدا می کنند و در غذا نمی توانند تکثیر یابند. انگل ها می توانند تشکیل کیست بدهند و در محیط بمانند وقتی که کیست ها غذا یا آب را آلوده کنند و خورده شوند در بدن میزبان تکثیر می یابند و ایجاد عفونت غذایی    می کنند. ژیاردیا لامبلیا شایع ترین تک یاخته گزارش شده سبب عفونت گوارشی است.

/ 0 نظر / 46 بازدید