مهارت های ارتباط با بستگان همسر

هریکاززوجینبهخانوادهخودوجانب داریمحبتآمیزمتقابلاز اودرمناسباتزندگیمشترکومشکلاتیکهاینمسألهمیتواندبههمراهداشتهباشدضرورتتوجهبهمهارتهایارتباطبا بستگانرادو چندانکردهاست. درمواردفراوانیمشاهدهشدهاستکهزوجینعلیرغمعلاقهمندیبههمووجودتناسبوتفاهماتلازم،بهدلیلفشارسنگین بستگاندچارمشکلاتفراوانیشدهاند. درنتیجهمهارتیابیدراینموضوعدارایضرورتمیباشد. درنوشتارحاضرسعیشده استمهارتهایحلاینمسألهکهعمدتاًمبتنیبرآموزههایدینیاستبانگاهیکاربردیبیانشود.

برایرفتوآمدهاودیدارهایمانبرنامهداشتهباشیم

اگرقرارباشدزوجینبهصورتمشترکویابهتنهاییبهطورمکررونامحدودبابستگانخوددرارتباطباشنداینآمدوشدهابه مرورزمان،منجربهایجادمشکلاتیدرروابطفامیلیمیشود.

امامعلی)ع( میفرماید : تدبیرقبلازهرکارسببایمنیازلغزش

استوکسیکهمیانهرویداشتهباشد،هزینههایزندگیبراوآسانوسبکمیشود. پساعتدالراباتدبیروبرنامهریزیهمراه کنیم. زوجهایجوانبایدبااتخاذسیاستهاییازقبیلجذابکردنمحیطخانوادهخودوقراردادنبرنامههایتفریحیمشترکبرای خوددرطولهفته،تاحدامکانازحجمارتباطهایغیرضروریکهممکناستباعثبهوجودآمدنتنش  شود،بکاهند.البته فراموشنکنیمکاهشارتباطاتنبایدبیشازحدلازمباشد. کاهشرابطهباخانوادههمسراگربیشازحدنیازباشد،میتواند منجربهاینتفکردرنزدآنهاشودکهعروسیاداماد،مانعارتباطفرزندباآنهاشدهاستکهاینخودتهدیدیجدیبرای زندگیمشترکبهحسابمیآید. امامعلی )ع)قطعرحمراعاملنابودینعمتهاواززشتترینگناهان میدانند.

دقتکنیم،درمورداختلافاتباخانوادههایمانصحبتنکنیم

اولینومهمترینمسألهایکهبایدبدانیدایناستکههرگزنبایدمسایلواختلافهایخودرابدوناطلاعهمسرتانبا خانوادههایخوددرمیانبگذاریدزیرابعدازمدتیشماباهمسرتانآشتی میکنیداماخانوادههاهمچنانتصورمیکنندزندگی شماپرازبدبختیومشکلاتاست.  مسألهدیگرایناستکهوقتیوالدیناززندگیشماباخبرمیشوند،ناخودآگاهرفتارشانبا همسرتانتغییرمیکندوحتیزمانیکهشمابااوآشتیکردهاید،اینتغییررفتارادامهدارد.

ازمکالماتتلفنیمکرریاطولانیمدتبابستگاندرطولروزپرهیزکنیم. بههمدیگربگوییمکههمخانوادهوهمهمسرمانجایگاهویژهخودراداراهستند

اینمهارترادرخودبهوجودآوریدکهبههمسروپدرومادرتانبقبولانیدکههریکجایگاهخاصخودشانرادارند. امابه عنوانیکقانونروانشناختی،بایدبپذیریمدرزندگیزناشویی،بارعایتاحتراموحفظحقوقوالدین،سهمبسیارعمدهازآن همسراست. اگربههردلیلیقادربهعملبااینالگونیستند،حتماًقبلازازدواجآنراباطرفمقابلتاندرمیانبگذاریدوبهاو اجازهانتخابدهید.

بهحضورهمسرتاندرمنزلاحترامبگذاریدونهایتاستفادهراازباهمبودنببرید. تماسهایمکرروطولانیبهمرورزمان احساسمنفیدرهمسرتانایجادمیکندکهحضوراودرمنزلچنداناهمیتنداردوازسوییزمینهرابرایبیانمطالبیکهفقط بهزندگیخصوصیشماارتباطداردفراهممیسازد. وچهبسادخالتدیگرانراواردزندگیشمابکند، چراکهگاهیوالدین،بدون اینکهبخواهندزندگیفرزندشانرابههمبریزند،روشهاوراهکارهاییبهاوپیشنهادمیکنندکهچونبراساسعواطفشکل گرفته،ممکناستکمترمنطقیباشد. هرکسبایدبداندبهترینهمراهدرزندگیزناشویی،همسراست.

بهبستگانهمسرماناحترامبگذاریم

هیچگاهحرمتیکدیگررادرروابطنادیدهنگیرید،حتیاگرفکرمیکنیددربرخیشرایطآنهاسزاواراحترامنیستند،بازدرهر حالتیبهآنهااحترامبگذارید؛چونباشکستنحریمآنان،مطمئنازمینهرابرایبیاحترامینسبتبهخودفراهممیکنیدومهمتراینکهاحترامگذاشتن،مداراکردنوتوجهکردنبهخواستههایپدرومادرهمسرمان "اطاعتکردن"و "بردگی" نیست. امامعلی )ع( درسفارشیضمنتوصیهبهاحترامنسبتبهاقوام،آنانراکمکوپروبالفردمعرفیمیکنند.

مرزهایارتباطیخودرادرارتباطبافامیلمشخصکنیم

بطورشفافباهمسرتانمیزانالگوهایارتباطیتانرادرابعادمختلفرفتارینسبتبهبستگانتانمشخصکنیدودراینزمینه بهتوافقبرسیدوبهنتایجتصمیماتتاناحترامبگذارید. با حفظتعادلازافراطوتفریطپرهیزکنید.

دریابیدهمسرتانچهجایگاهیدرمیانخانوادهخوددارد

منطقیوانعطافپذیرباشیدتاکمتراذیتشوید. اینمسئلهرا بپذیریدکههمسرشمادرمیانخانوادهاش،تاقبلازازدواجباشما، جایگاهفعلیرادارابودهونیازبهزمانداردتااگرلازمباشدتغییراتیدرنقشهایاونسبتبهخانوادهاشایجادشود. پسفعلااز انتقادبپرهیزیدواینمسئلهرادرانتظاراتتاننسبتبهاودرنظربگیریدوباصبرومداراسعیکنیدبهاودربهتررفتارکردنشبا شماکمککند.

احساسخانوادههمسرمانرانسبتبهاوبپذیریم

اینطبیعیاستکهبستگانهمسرمانسبتبهاواحساسعاطفیداشتهباشندلذابایستیبهاینمسئلهاحترامبگذاریموحتی مشوقاوبرایاستحکامارتباطباخانوادهاشباشیم. اینروحیهبهمرورزمانباعثافزایشمحبتبستگانهمسرتاننسبتبهشما میشود. توجهبهجایگاههمسرماندرخانوادهوبستگانشوتلاشبرایارتقاءآنراهیچوقتازنظردورنکنیم.

هنگامانتقادهمسرتانبهبستگان،شماتعصببهخرجندهید

هنگامیکههمسرتان)زنیامرد( انتقادیازبستگانشمامیکندفقطگوشدهیدوجبههنگیرید. باحفظاحترامنسبتبه بستگانخود ، پیروحقباشیدوازبحثهاییکهخودتانمیدانیدفقطبهدلیلحمایتبیموردازخانوادهتانبیانمیکنیدپرهیز کنید . رسولمهرورحمت)ص( میفرمایدکسیکهتعصبورزدیابرایشتعصبورزیدهشودهمانندکسیاستکهریسمانایمان راازگردنخویشبازنمودهاست.

البتهاینسخنبهمعنایمجازبودنشنیدنغیبتنمیباشدواگرهنگامغیبتکسانیکهازبستگانمانیستندتذکربدهیم؛طبعا درموارددیگرهمتذکرمانحملبرجبههگیرینمیشود.پسیادتانباشداگرمیخواهیددرمسائلتانصحیحقضاوتکنیدباید درموردمطلبیکهمیاندیشیدکاملاًبیطرفیخودراحفظکنیدوحقیقتخواهباشیدوخویشتنراتسلیمدلیلهاومدارک نمایید.

ازگمانبپرهیزیموبادلایلعقلیبهدنبالحقیقتباشیم

قرآنکریممیفرماید: گفتاریاعملیراکهعلمبهدرستیآننداریددنبالمکنید.  99درصدمردمدرعقایدیکهشدیدازآن  دفاعمیکنندازعملشاندفاعنمیکنند. بلکهازگمانشاندفاعمیکنند. آدمفکرمیکندچنینباشد؛اما "فکر می کند که چنین باشد" غیرازایناستکهیقینداردکهچنینباشد. واگرواقعاًبشربتواندخودشراقانعکندکهازهمینیکآیهپیرویکند99 درصداختلافاتافرادبشرازمیانمیرود. بشرگمانمیکند،اماوقتی  میخواهدبیانکندنمیگوید،» گمانمیکنمچنینباشد میگوید  »حتماچنیناست«واینخطابیشتربهفکربشربستگیندارد.به ارادهواختیاربشربستگیداردکهاگردرمسائلبهآنچهکهمیداندقناعتکنداینهمهگرفتاراشتباهنمیشود.

ازقضاوتاشتباهپرهیزکردهوبهبستگانهمسرمانفرصتدهیم

 این جملاتکه"امکاننداردمنحرفیبزنمومادرتبرخلافمنحرفنزند "."فقط دوست دارد ایراد بگیرد"."می نشیند و رفتار  منرازیرذرهبینمیبرد" رااز فکرتانحذفکنید. اغلبزوجینبااظهارنظربجاونابجایمادرزنیامادرشوهرشانمشکلدارند. برایاینکهدرستقضاوتکنیم،هردفعهکهقراراستمادروپدرهمسرمانراببینیم،ذهنمانراازرفتارهاوحرفهایآنهاپاک کنیم. فکرکنیمهرباراولینباریاستکهآنهارامیبینیم.

گذشتهباهمهخوبیهاوبدیهایشتمامشدهاست. خانوادههمسرتانرادوستبدارید

اینموضوعرادرنظربگیریدکهخانوادههمسرتاناکنونجزوبستگانشماشدهاند. پسدوستشانبداریدوسعیکنیدباگذشت همراهباتدبیر،احساساتمنفیخودراکنترلکنیدوبیمنتوبدونتوقعبهآنانکمککنید. برایشانهدیهبخریدونشاندهیدکهدوستشاندارید. اینمهارتدرجلبمحبتواحتراممتقابلهمسرتاننسبتبهخانواده شمابسیارتأثیرگذاراست.رابطهخودراباهمسرمانبهدلیلدلخوریازبستگاناوتحتالشعاعقرارندهیم .قهر،بیتوجهی، بیتفاوتی،جروبحثو... باهمسربهدلیلرفتارنادرستوالدینشرفتاربسیاراشتباهیاست. روانشناسانمعتقدندرفتا

/ 0 نظر / 12 بازدید