طرح آموزش چهره به چهره بیماری هاری در مدارس

طرح آموزش چهره به چهره بیماری هاری در مدارس

" آگاهی دادن بهترین راه مبارزه با هاری است"

تهیه وتنظیم : روح الله دهمرده کارشناس معاونت بهداشتی

از ابتدای سال به دنبال افزایش موارد حیوان گزیدگی و مواردمثبت هاری در دامهای اهلی و حيوانات وحشي آموزش هاریدر برنامه کاری معاونت بهداشتي، مرکز بهداشت و شبکه هایبهداشتی قرار گرفت. با بازگشایی مدارس باتوجه به نقش موثرو کلیدی دانش آموزان و معلمين در پیشگیری و کنترلبیماری هاری آموزش هاری به صورت حضوری در مدارس برنامه ریزی شد.علاوه بر آموزش چهره به چهره دانش آموزان، بیش از50 هزار تراکت در چندین مرحله در مدارس توزیع شد. تا پایان آذرماه (3ماهه نخست بازگشايي مدارس) بیش از90% دانش آموزان و معلمین سطح سيستان آموزش هاري را دریافت نموده اند.

قابل ذکر است این طرح همچنان ادامه دارد. پایش میدانی و حضوری نحوه ارائه آموزشها و میزان اطلاعات دانش آموزان توسط کارشناسان ستادی مرکز بهداشت، شبکه ها و ستاد معاونت بهداشتی انجام مي گيرد. وضعیت اجرای این طرح در مدارس منطقه سیستان به شرح جداول ذیل می باشد.


خلاصه اطلاعات طرح آموزشی بیماری هاری در مدارس منطقه سیستان در سال 1396

ردیف

شهرستان

تعداد مدارس

درصد

تعداد دانش آموزان

درصد

تعداد معلمین

درصد

تحت پوشش

آموزش داده شده

آموزش داده شده

تحت پوشش

آموزش داده شده

آموزش دیده

کل

آموزش داده شده

آموزش دیده

1

زابل

265

201

76 %

39338

24570

63%

1703

1251

73%

2

زهک

138

119

86%

17594

15295

87%

1160

1160

100%

3

هیرمند

168

168

100%

14480

14480

100%

1200

1200

100%

4

هامون

102

102

100%

7731

7731

100%

738

738

100%

5

نیمروز

108

108

100%

12363

12363

100%

759

759

100%

6

جمع

781

698

90%

91506

74439

82%

5560

5108

92%

طرح آموزشی بیماری هاری در مدارس منطقه سیستان در سال 96 - به تفکیک مقطع

1

ابتدایی

466

424

91 %

57655

52259

91%

2752

2583

93%

2

متوسطه اول

188

166

88%

19607

17749

90%

1426

1293

91%

3

متوسطه دوم

127

108

85%

13190

11351

86%

1382

1232

89%

4

جمع

781

747

96%

90452

81359

90%

5560

5108

92%

/ 0 نظر / 44 بازدید