آشنایی با بانک اطلاعاتیSienceDirect تهیه کنندگان :مجتبی کندری - معصومه رهدار

آشنایی با بانک اطلاعاتیSienceDirect

تهیه کنندگان :مجتبی کندری - معصومه رهدار

منبع:نور محمدی ،حمزه علی ؛آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی ؛تهران:سمت،1393؛ص،56

SienceDirectسرویس اطلاعات الکترونیکی برای دسترسی به مجلات تمام متن علمی از انتشاراتElsevierمی باشد. این بانک دربرگیرنده بیش از یک چهارم اطلاعات علمی دنیا در زمینه پزشکی و فنی مهندسی به شکل Online است.

بخش های اصلی سایت:

:0

Registered: جهت ثبت در سایت برای استفاده ازامکانات بسیار بالای این سایت بااستفاده از Ipadress تنظیم شده است که باایجاد یک پروفایل شخصی کلیه جستجوهای خود را تحت مدیریت و بطور سیستماتیک در آورده و در صورت عدم تمایل به ثبت نام باز، همچنان امکان استفاده از سایت جهت جستجو و دریافت اصل مقاله میسر می باشد.

:Searchجهت انجام جستجو با انتخاب این گزینه وارد صفحه جستجو می شوید که شامل

:0

●Advance search: برای محدود کردن مراحل جستجو جهت رسیدن به نتیجه بهتر استفاده میشود.

Expert search:صفحه این جستجو شبیه Advancesearch است بااین تفاوت که در قسمت کادر مربوط به ورود کلید واژه می توان یک عبارت را جستجو نمود و بعد از انجام جستجو تعداد مقالاتی که مربوط به موضوع جستجو شده وجود دارد را نشان می دهد و در انتها نتایج جستجو 4 گزینه زیر مشاهده می شود:

555555.bmp

1. Edit search: این گزینه برای ایجاد تغییر یا محدود نمودن نتیجه جستجو استفاده میشود.

2. Save search: برای ذخیره نتیجه جستجوبکار می رود و مشاهده آن در مراجعات بعدی به سایت با انتخاب گزینه Recall save search قابل بازیابی است.

3. Save search alert: با استفاده از این امکان می توان از جستجوهای خود Alertساخت. به عبارتی هر زمان که مقاله ای منتشر شود که به موضوع جستجوی ما مربوط شوداین سایت بلافاصله به آدرس پست الکترونیکی ما اطلاع می دهد.

4. : Rssfeed برای خواندن خبرهای جدید بدون مراجعه به این سایت طراحی شده است.

صفحه نتایج جستجو شامل:

gg.bmp

:Full-text availableباعلامت سبز رنگ مشخص شده است که به معنی دسترسی به متن کامل مقاله است و عناوینی که دارای مربع سفید رنگ است به معنی عناوین غیرمشترک می باشد که تنها می توان از چکیده آن استفاده نمود.

Search with in results: چنانچه بخواهیم از بین مقالات موجود در صفحه نتایج جستجو، جستجوی جدیدی را انجام دهیم کلید واژه موردنظر را در این قسمت وارد می کنیم .

Email articles: جهت ارسال نتایج جستجو برای پست الکنرونیکی خود و دیگران است.

Export citation: در صورتی که بخواهیم از مقاله جستجو شده خروجی تهیه کنیم این گزینه را انتخاب می کنیم.

Open all previews: با کلیک برروی این گزینه بدون خارج شدن از صفحه می توان چکیده مقالات را همزمان با اطلاعات مقالات مشاهده نمود.

گزینه Browse شامل 4 قسمت است:

558.bmp555.bmp

ا. جستجوی مجلات به دو شکل الفبایی و موضوعی:

Journal/book alphabetic: چنانچه بخواهیم لیست عنوان مجلات و کتابها موجود در این سایت رامشاهده کنیم این گزینه را انتخاب می کنیم.

Journal /book by subject: برای انتخاب موضوع و یا خاصترکردن موضوع می توان از آن استفاده نمود.

2. جستجوی مجلات مشترک و غیرمشترک یا هردو

3. جستجوی مجلات و کتابها باهم، جستجوی کتابها، جستجوی فقط منابع مرجع

4. ایجاد favorite برای از عناوین مجلات:

برای فعال نمودن عناوین مجلات در قسمتQuick link در مقابل عنوان مربوطه در ستونFavorites علامت می زنیم وبازدن علامت در

ستون vol/issue alerts ازاین به بعد فهرست مندرجات هرجلد و هرشماره جدید از مجله به آدرس پست الکترونیکی شما ارسال می گردد.

Quick links in science Direct:

:0

این بخش شامل 3قسمت است :

1.: Alerts با انتخاب این گزینه درQuick links نوع alerts مشخص میشود.

2. Recall saved search: جهت مشاهده تاریخچه جستجوهای انجام شده از آن استفاده می کنیم . اما استفاده از این گزینه مستلزم این است که جستجو خودرا در صفحه advanced search خود ذخیره کرده باشیم .

3.Top-25 Articles in my subject area: جهت مشاهده 25 مقاله از بهترین مقالات در میان موضوعات و مجلات مشخص شده سایت Science Direct گزینه فوق راکلیک می نماییم .

:0

:Quick links on the web درصورت نیاز میتوانید در صفحه Science direct به دلخواه لینک تهیه نمایید./ 0 نظر / 25 بازدید