چگونه براسترس بارداری غلبه کنیم؟

چگونه براسترس بارداری غلبه کنیم؟

تهیه وتنظیم:لیلی جهانتیغ کارشناس کودکان معاونت بهداشتی

منبع:مجله کودک خرداد 95شماره 120

بدون شک دوران بارداری یک دوران استرس زا است که میتواند سلامت مادروجنین را تحت تاثیرقرار دهد ولی با چند راهکارسادهمیتوان استرس این دوران رابه حداقل کاهش داد.

استرس دوران بارداری یک فرایند کاملا عادی وطبیعی است که به دلیل تغییرات هورمونی وبیولوژیکی دربدن زنان اتفاق می افتد. بعنوان مثالسطح کورتیزول که هورمون استرس است دردوران بارداری افزایش می یابد وبرخی ازهورمونهای دیگر نیز دراین دوران تغییر می کنند که درکاهش یا افزایش اشتها وتغییر خلق وخو نقش دارند. درکنار تغییرات هورمونی، عوامل متعددی وجود دارند که میتواند سبب کاهش استرس یا تشدید آن شوند.

اولین قدم برای رهایی ازاین کابوس، شناخت مواردی است که میتواند سبب بروز شرایط استرس زا شود. برای مثال برخی زنان ادعا میکنند که زنگ موبایل، یک عامل مهم درایجاد استرس است. بنابراین توصیه میشود که فهرستی ازعوامل تحریک کننده واسترس زا را تهیه وبا مشورت با بقیه اعضای خانواده این موارد تاحد امکان حذف شوند.

برخی از راهکارهای مهم برای غلبه براسترس دردوران بارداری عباتند از :

 • به معنویات بیشتر بپردازید

 • سطح آگاهی خودرا درباره تمام مراحل بارداری افزایش دهید

 • با همسرخود دراین باره صحبت کنید

 • خوب استراحت کنید

 • ازتنش های روحی اجتناب کنید

 • به رژیم غذایی خود اهمیت دهید

 • ورزش کنید

 • روزانه 6تا8لیوان آب بنوشید

 • ازافراد سیگاری دوری کنید

 • ارتباط تان را با افرادی که به شما انرژی منفی می دهند یا با حرفهایشان آزارتان میدهند کم کنید

 • محیط خانه را مرتب وآرام نگه دارید

 • مطالعه کنید وبا افراد شاد رفت وآمد کنید

 

وبیولوژیکی دربدن زنان اتفاق می افتد. بعنوان مثالسطح کورتیزول که هورمون استرس است دردوران بارداری افزایش می یابد وبرخی ازهورمونهای دیگر نیز دراین دوران تغییر می کنند که درکاهش یا افزایش اشتها وتغییر خلق وخو نقش دارند. درکنار تغییرات هورمونی، عوامل متعددی وجود دارند که میتواند سبب کاهش استرس یا تشدید آن شوند.

اولین قدم برای رهایی ازاین کابوس، شناخت مواردی است که میتواند سبب بروز شرایط استرس زا شود. برای مثال برخی زنان ادعا میکنند که زنگ موبایل، یک عامل مهم درایجاد استرس است. بنابراین توصیه میشود که فهرستی ازعوامل تحریک کننده واسترس زا را تهیه وبا مشورت با بقیه اعضای خانواده این موارد تاحد امکان حذف شوند.

برخی از راهکارهای مهم برای غلبه براسترس دردوران بارداری عباتند از :

 • به معنویات بیشتر بپردازید

 • سطح آگاهی خودرا درباره تمام مراحل بارداری افزایش دهید

 • با همسرخود دراین باره صحبت کنید

 • خوب استراحت کنید

 • ازتنش های روحی اجتناب کنید

 • به رژیم غذایی خود اهمیت دهید

 • ورزش کنید

 • روزانه 6تا8لیوان آب بنوشید

 • ازافراد سیگاری دوری کنید

 • ارتباط تان را با افرادی که به شما انرژی منفی می دهند یا با حرفهایشان آزارتان میدهند کم کنید

 • محیط خانه را مرتب وآرام نگه دارید

 • مطالعه کنید وبا افراد شاد رفت وآمد کنید

 

/ 0 نظر / 155 بازدید