تشخیص آزمایشگاهی دیفتری

- جلب همکاری بیمار جهت نمونه گیری

- تکمیل پرسشنامه مربوط به هر بیمار(فرم شماره 1)

- دستکش ؛ ماسک  ؛ و برچسب

- سواب استریل جهت نمونه گیری (استفاده از ابسلانگ چوبی استریل برای پایین نگه داشتن زبان در حین نمونه گیری الزامی است.)

- لام میکروسکوپی تمیز جهت تهیه گستره و جعبه کوچک مخصوص لام جهت ارسال آن

- ظروف مناسب حاوی محیط کشت نگهدارنده جهت انتقال نمونه ها

- استفاده از محیط های کشت ترانسپورت Amies یا Stuart جهت جمع آوری و انتقال نمونه ها توصیه می گردد و چنانچه این محیط ها قبل از استفاده کاملا" در بسته باشند به مدت دو ماه در یخچال قابل نگهداری می باشند.

  ب - روش نمونه گیری:

1- وسایل لازم :                         - سواب استریل  8عدد      

-  آبسلانگ استریل   2-1 عدد         - دستکش و ماسک          

- محیط بلاد آگار حاوی خون گوسفندی (%5  SBA) 1 عدد

- محیط ترانسپورت Amies 3 عدد       - لام شیشه ایی       6عدد

توجه:

 1- کلیه وسایل و محیط های کشت ترانسپورت جهت نمونه گیری و انتقال نمونه ها در داخل کیت مخصوص نمونه برداری ؛ توسط آزمایشگاه کشوری دیفتری و سیاه سرفه (انستیتو پاستور ایران ) تهیه و ارسال می گردد.

2-رعایت کلیه موارد ایمنی از جمله استفاده از ماسک و دستکش حین نمونه گیری و همچنین اطمینان از واکسینه بودن افرادی که در معرض تماس با بیماران یا عامل مولد بیماری هستند لازم و ضروری است.

2-  موضع نمونه گیری و برداشت نمونه:

- حلق و لوزه های حلقی و اطراف آن 

- انتهای بینی و نازوفارنکس

- پوست در صورت وجود زخم ویا ترشحات جلدی

نمونه برداری از حلق و لوزه ها :

1- از بیمار خواسته شود تا دهان خود را باز کرده و با ادای صدای (ah) جهت نمونه گیری همکاری نماید (زبان بیمار را به آرامی با آبسلانگ استریل به پایین فشار دهید). یک نمونه از اگزودای جراحات حلق و در صورت وجود غشاء کاذب خاکستری رنگ یک نمونه هم از آن ناحیه تهیه نمایید.

2- جهت تسهیل در نمونه گیری باید دو سواب به صورت چسبیده و در کنار هم را در دست گرفت ومحکم به سطح ضایعات کشید.برای هر موضع نمونه گیری لازم است نمونه توسط دو سواب تهیه شود. یعنی برای اگزودای جراحات 2 سواب ؛ در صورت وجود غشاء کاذب خاکستری یا کرم رنگ 2 سواب و 2 سواب نیز برای تهیه دو عدد گسترش مستقیم از ضایعات (مجموعا" 6 سواب لازم است.)

ابتدا باید از غشاء کاذب نمونه گیری به عمل آید بطوریکه مقداری از آن کنده شود و سپس با کنار زدن این غشاء از جراحات زیر آن با شدت به وسیله سواب نمونه گیری نمود. 

نمونه برداری از انتهای بینی و نازوفارنکس:

انتهای بینی از مناطقی است که احتمال جدا سازی باسیل دیفتری در آنجا بیشتر است. ابتدا یک سواب استریل را به هر دو سوراخ بینی وارد نموده و به اندازه 3-2 سانتی متر به آرامی به داخل فرو می بریم.سپس چند لحظه صبر کرده تا ترشحات به آن جذب شوند. یک سواب از هر دو سوراخ بینی جهت کشت ویک سواب نیز برای تهیه یک عدد گستره مستقیم از هر دو طرف بینی باید گرفته شود.

نکته :

 1- سواب های تهیه شده از حلق و لوزه ها؛ شامل غشاء کاذب و جراحات زیر آن را روی دو محیط کشت ترانسپورت Amies   بطور جداگانه منتقل نموده وسپس قسمت اضافی آنها را شکسته و درب لوله را محکم ببندید.

2- سواب بینی هر دو طرف را در یک لوله محیط کشت Amies  منتقل نمایید.

3- نمونه ها را می توان حداکثر 48-24 ساعت در دمای اتاق نگهداری و ارسال نمود؛ در غیر اینصورت نمونه ها را در یخچال قرار داده و در اسرع وقت به انستیتو پاستور ایران ارسال نمایید.

2- تهیه گسترش مستقیم و رنگ آمیزی جهت بررسی میکروسکوپی:        

- از لام های میکروسکوپی تمیز استفاده نمایید.

- سواب حاوی نمونه را به آرامی در وسط لام به شکل بیضی کوچک و با حرکت دورانی بکشید.(گسترش غلیظ باید تهیه شود.)

- با چسباندن بر چسب بر روی هر لام مشخصات بیمار و محل نمونه گیری را یادداشت کنید.

- پس از خشک شدن گسترش ها در محیط آزمایشگاه ؛ هر 6 لام تهیه شده را به وسیله حرارت ( از روی شعله چراغ آزمایشگاه سه بار بگذرانید.) فیکس نموده و سپس رنگ آمیزی نمایید.

روش های رنگ آمیزی :

الف)رنگ آمیزی گرم: کورینه باکتریوم دیفتریه باسیل گرم مثبت بدون حرکت و فاقد اسپور می باشد.این ارگانیسم دارای اشکال گوناگون بوده و در اغلب موارد به صورت حروف الفبای چینی یا لاتین V وL  مجاور یکدیگر و یا به صورت منفرد و گرز مانند قرار دارند. این رنگ آمیزی جهت افتراق میکروارگانیسم از استرپتوکوک گروه A و همچنین اسپیروکت ها و باسیل های فوزیفرم مولد آنژین ونسان دارای اهمیت است.

روش رنگ آمیزی گرم: پس از تهیه گسترش و فیکس نمودن آن توسط شعله ؛ آن را بایستی به روش زیر رنگ آمیزی نمود.

- کریستال ویوله 60 ثانیه (یک دقیقه)     - لوگل60ثانیه (یک دقیقه)

- الکل استن (در حد رنگبری)              - فوشین         30ثانیه

ب) رنگ آمیزی آلبرت: در این رنگ آمیزی گرانول های متاکروماتیک (از جنس پلی مرهای فسفات و محل ذخیره انرژی باکتری ) بطور پراکنده ویا در دو قطب باسیل دیده می شوند ؛ که برای تشخیص دیفتری قطعی نمی باشد.          

روش رنک آمیزی آلبرت : پس از تهیه گسترش و فیکس نمودن آن بر روی شعله ؛ آن را به روش زیر رنگ آمیزی نمایید.

1- رنگ آلبرت 15دقیقه   2- لوگل آلبرت7  دقیقه   3- شستشو با آب7  دقیقه

روش تهیه رنگ آلبرت :

- تولوئیدین بلو   0.015گرم            - مالاشیت گرین                   0.2گرم

- اسید استیک گلاسیل     1 میلی لیتر       - الکل 95 درجه   2 میلی لیتر

- آب مقطر                    100میلی لیتر

/ 1 نظر / 216 بازدید
آرزو

ممنون از اطلاعاتی که دراختیار گذاشتید