راههای درونی کردن مفاهیم اخلاقی

راههای درونی کردن مفاهیم اخلاقی

یکی از مباحث ضروری در شرایط فعلی و در عرصه تعلیم وتربیت بررسی شیوه های درونی کردن مفاهیم اخلاقی در بین جوانان است ،زیرا درونی شدن یک ارزش با فضیلت وعمیق ترین وپایدارترین پاسخ به نفوذ اجتماعی است.

با درونی شدن مفاهیم اخلاقی دیگر رسانه های ارتباطی مخرب ،امواج ماهواره ها ،به روز شدن مواد مخدر جدید در بین جگر گوشه هایمان وهزاران حیله ونیرنگی که در کمین گلهای نو شکفته باغ زندگی مان وامیدهای آینده انقلاب جایی ندارد.

برای رسیدن به این مقصود اتخاذ روشهای زیرضروری می باشد:

1)تاکید بر دریافتهای فطری

قرآن مجید از وجود یک سلسله ارزشهای اخلاقی در نهاد انسان خبر می دهد که از آغاز تولد با او همراه است حضور فطری این ارزشها به صراحت این گونه مطرح شده است:(فالهمها فجورها وتقویها )آنگاه خداوند به نفس انسان فجور وتقوای آنرا الهام کرد. امام صادق در تفسیر این آیه می فرماید : خداوند با فیض الهام خود نیکیها وبدیها را در وجود بشر آ شکار فرموده است ودر جای دیگر می فرماید خود طبیب خود می باشی ودرد ودرمان برای تو تبیین شده است بنگر که چگونه برای خود گام بر میداری

برای رشد وشکوفایی فطرت در ابتدا پدر ومادر و محیط خانواده سپس محیطهای آموزشی ودر نهایت محیط اجتماع از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشند

2)تقویت روحیه عزت وکرامت نفس

 حضرت علی (ع) میفرماید کسی که از کرامت نفس بهره مند است ،گرفتار شهوتها نمیشود

انسان باید خود واقعی خود رابشناسد باشناختن ارزشها وکرامات دچار لغزش وسقوط کثافات وپلیدیها در امان می ماند

3)الگو یابی

در فرایند الگو گیری در ابتدا درک درستی ازقابلیتها و توانائیهای  خود داشته باشیم بعد با شناخت الگوی رفتاری مناسب با پرهیزگاری ، تلاش ، پاکدامنی ودرستکاری می توان به قله رفیع موفقیت دست پیدا کرد

حضرت علی (ع) می فرماید:بر شما باد روی آوردن به ارزشهای اخلاقی تا آنجا که با یکدیگر در رسیدن به آنها سبقت بجوئید واگر نتوانستید،بدانید به دست آوردن برخی از اینها ، بهتراز رها کردن تمامی آنهاست

4)عرضه مفاهیم اخلاقی

در انتقال مفاهیم اخلاقی به افراد رعایت نکات زیر ضروری      می باشد

* توجه تغییرات ومقتضیات زمان ،فرهنگ وادبیات به کار گیری

* توجه به ظرفیتهای عقلی وتفاوتهای فردی مخاطب

* ایجاد روحیه پرسشگری تا مخاطب  شخصا"دررشد و شکوفائی استعدادهایش فعالیت کند

* توجه به وضع روانی ومیزان آمادگی مخاطب وپرهیز ازهر گونه اجبار وتحمیل ، بلکه ارائه پیامها  راجز وظایف شرعی والهی خود بداند

5)ایجاد عادات پسندیده  

عادت به نرمی وملاطفت صحبت کردن ، شجاعت ، به یاد خدا و در راه خدا قدم بر داشتن و...

تهیه برای نشریه : محمدعلی سرابندی

/ 0 نظر / 19 بازدید