نکات مورد توجه قبل از اندازه گیری فشار خون

را نزدیک بازویی که میخواهید فشارخون را اندازه گیری کنید قراردهید.

- فاصله معاینه شونده با گیرنده فشارخون نباید بیش از یک متر باشد.

- فشار خون رامیتوان درحالت نشسته،ایستاده ودراز کشیده اندازه گیری کرد.

- دراندازه گیری فشارخون بین دست راست وچپ ممکن است اختلافی حدود 10تا20 میلی متر جیوه وجود داشته وباید فشار خون بالاتر ثبت گردد.

- بهتر است فشارخون از دست راست ودر وضعیت نشسته اندازه گیری شود.

وضعیت معاینه شونده

- 30  دقیقه  قبل ازاندازه گیری فشارخون از مصرف کافیین (قهوه وچای) و الکل و مصرف محصولات دخانی خودداری کنند.

- فعالیت بدنی شدید نداشته باشند.

- نباید ناشتا باشد.

- قبل از فشارخون مثانه آن ها خالی باشد.

- به مدت 5دقیقه قیل ازاندازه گیری فشار خون استراحت کنندوصحبت نکنند.

- دریک وضعیت آرام بنشیند وپشت خودراتکیه دهد ودستها وپاهایش راروی هم نگذارد.

- بازوی دست بیمار بایدطوری قرار گیرد که تحت حمایت (تکیه گاه داشته باشد)وبطور افقی هم سطع قلب قرارگیرد.

- دست فرد نباید خم باشد ومشت نکند.

- بازوی فرد چه درحالت نشسته،چه درحالت نشسته وچه درحالت درازکشیده باید درسطع قلب باشد.

- از گفتگوی مهیج وشوخی بافردمعاینه شونده باید خودداری کرد.

- درحین اندازه گیری فردباید آرام  وبیحرکت بنشیندوگیرنده فشارنیز ساکت باشد.

- معمولا فشار خون سیستول 10 میلی متر جیوه بیشتر از دست چپ است به همین دلیل بهتر است از دست راست برای اندازه گیری فشار خون استفاده شود

- بازویی که فشار خون درآن اندازه گیری می شود باید تاشانه لخت باشد.

- اگر آستین لباس بالازده می شود بایستی نازک و به اندازه کافی گشاد باشد تا روی بازو فشار نیاورد

- اگر آستین لباس تنگ است بهتر است فرد لباس خود را دراورد .آستین تنگ باعث می شود مقدار فشار خون کمتر از مقدار واقعی خوانده شود.

- افرادی که از داروهای کاهنده فشار خون استفاده می کنند برای تعیین فشار خون وضعیتی فشار خون آنها در حالت ایستاده و یا دراز کشیده     اندازه گیری شود .

/ 0 نظر / 24 بازدید