عدالت در سلامت

آسیبرسانبهسلامتآناجتماعقضاوتمىنمایند.

افزایشثروتملىبهخودىخودسببتوسعهیافتگىنمىگردد،بلکهدراینمسیرنیازشدیدىبهسلامتنیزوجوددارد. هرچندکهدرکلدنیاوضعیتسلامتبهبودیافتهاست اماهنوزبىعدالتىهاىعمدهاىدربینوداخلکشورهاوجوددارد. درحالحاضرنابرابرىهاىاسفناکىبرسلامتمردمدنیاسایهانداختهاست. ایننابرابرىهاى

/ 0 نظر / 24 بازدید