رسانه و سلامت اجتماعی

جامعهازروانیسالمبرخوردارباشند،کهمناسباتاجتماعیسالمی داشتهباشند

سلامتبااینمفهومازجملهارکاناصلیتوسعههرجامعهایاستودراینراستااستکهانسانسالمرامحورتوسعهپایدارمیدانند.

درحوزههمکاریهایبینبخشیهرکدامازسازمانهاونهادهاسهمیرادرتحققاهدافنظامسلامت،ارتقاءوحفظسلامتیآحادجامعهمبنیبروظایف ،رسالتهاومأموریتهایخود بر عهدهدارند.  دراینمیانرسانههادرحوزهاطلاعرسانیوآگاهیبخشی ،اقداماتپیشگیرانه ،آموزشسلامتو ترویجفرهنگومفاهیمسلامتبهاقشارمختلفمردمبهزبانمخاطبانوگروههایهدفبیشترینوموثرترین

/ 0 نظر / 15 بازدید