جایگاه بهورز در نظام شبکه سلامت

 جسمی و روانی  بدون هیچ گونه تبعیضی برخوردار باشد.

اگر چه تامین این حق شهروندی از وظایف غیر قابل تردید دولت است، اما در چند سال گذشته مقوله های اجتماعی و عوامل رفتاری موثر بر سلامت مورد توجه بشتری قرار گرفته است.

این عوامل رفتاری بیشتر مربوط به عوامل فرهنگی و آداب و رسوم بومی، میزان مشارکت پذیری عموم مردم و سطح دانش و آگاهی آنهاست، به عبارت دیگر حداقل50 درصد سطح سلامت جامعه مستقیم به رفتار و باور و نوع نگاه مردم به مقوله بهداشت و سلامت وابسته است.

یک رفتار پر خطر و غیر بهداشتی، یا باور اشتباه  از مسایل بهداشتی می تواند سلامت و بهداشت جامعه  را به شدت به خطر انداخته  یا میزان تاثیر اقدام های بهداشتی جامعه را کاهش دهد.

مصرف دخانیات، رفتارهای پر خطر، اعتیاد، بی توجهی به ایمنی در محیط زندگی و کار، حوادث مرگبار جاده ای، مصرف غذاهای آماده، مصرف خودسرانه دارو و . . . نه تنها باعث افت سطح سلامت جامعه می شود، بلکه باعث می شوند بخش قابل توجهی از بودجه هزینه شده در زمینه ارائه خدمات بهداشتی جامعه به هدر برود.

نقش و عملکرد بهورزان در نظام سلامت، واقعیت هایی را به رخ   می کشد که می تواند زمینه ای برای لزوم الگو گیری در سایر بخش های کشور باشد.

بی شک یکی از مهمترین و اصلی ترین عوامل موفقیت نظام سلامت، توجه به نظام شبکه ای است که در آن خانه بهداشت به عنوان اولین و اصلی ترین سطح ارائه خدمات بهداشتی، جهت پیشگیری نوع اول قرار گیرد و اگر هم به صورت محدود به درمان توجه دارد، باز هم در جهت پیشگیری است. به همین لحاظ یکی از ارکان موفقیت نظام سلامت کشور بهورزان عزیر هستند، چرا که بیشترین بار مسئولیت نظام سلامت بر دوش این بزرگواران هست، این بهورز است که از میان مردم انتخاب شده و با فراگیری مطالب بهداشتی به مردم خدمت می کند، مردم او را به عنوان پزشک روستا قبول دارند، چرا که بهورز در راستای خدمت به مردم از جان مایه گذاشته و در این راه، روز و شب برایش فرقی نمی کند.

این یار وفادار که از متن مردم  و همراه مردم است در شادی و غم های آنها شریک است، بهورز درد آشنای مردم و مورد اطمینان آنهاست و شاید مهمترین رمز موفقیت این عزیزان است.

خدمات بهورزان در خانه بهداشت مثل درختی است که تمام تلاش آنها برای حفظ ریشه های درخت است و کمتر کسی آن ریشه را می بیند و تنها شاخه ها، برگ ها و میوه ی درختان، که حاصل تلاش ریشه هاست دیده می شود.

لذا به معنای واقعی بهورزان سربازان گمنامی هستند در خط مقدم جبهه سلامت که هدفشان فقط حفظ و ارتقای سلامت مردم و رضایت خداوند بوده و هست.

امید است همه ی عزیزان اجرشان با خداوند باشد، زیرا بهترین معامله در این دنیا معامله و تجارت با خداوند است که خود در قرآن کریم می فرماید: ماندگارترین تجارت، تجارت با خداست .

انشاءا... خداوند بهورزان را با اولیاء خودش محشور کند و در دنیا و آخرت از رستگاران باشند.

/ 0 نظر / 115 بازدید