دستورالعمل تکمیل فرم پرونده پزشکی شاغل-بخش اول تهيه و تنظيم: محمدعلي جودي پور

دستورالعمل تکمیل فرم پرونده پزشکی شاغل-بخش اول

تهيه و تنظيم: محمدعلي جودي پور

منبع: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی-مرکز سلامت محیط و کار-دستورالعمل تکمیل فرم پرونده پزشکی شاغل-سال1389

در راستای نیل به هدف تامین، حفظ و ارتقای سلامت شاغلین، بررسی وضعیت سلامت در مقاطع زمانی مختلف(پیش از استخدام، دوره ای و موردی) طبق آییننامه معاینات سلامت شغلی و دستورالعمل اجرایی آن مصوب سال 1389و سایر قوانین و دستورالعمل های جاری وزارت بهداشت بعمل آمده و یافته های بدست آمده در فرم پرونده پزشکی شاغل ثبت و نگهداریمی شود.

افراد تکمیل کننده فرم

1- مشخصات فردی و سوابق شغلی(قسمت1و2) سابقه شخصی، خانوادگی و پزشکی(قسمت4) بنا به اظهارات فرد معاینه شونده توسط پزشک، کارشناس یا کاردان بهداشت حرفه ای و یا بهگر، بهداشتیار کار، کاردانهای مراکز بهداشتی درمانی و بهورز تکمیل گردد.

2- عوامل زیان آور شغلی که فرد معاینه شونده در مواجهه با آن قرار داشته یا دارد(قسمت3) توسط فارغ التحصیلان مقاطع کاردانی و بالاتر بهداشت حرفه ای دخیل در امر بازدید واحد تولیدی-خدماتی فرد معاینه شونده/شاغل، تکمیل می گردد. در صورت لزوم اندازه گیری آلاینده های محیط کار، این کار توسط افراد مذکور انجام گردیده و نتایج بدست آمده در محل تعیین شده در فرم معاینات ثبت گردد. در نهایت نظریه کارشناسی بهداشت حرفه ای در خصوص وضعیت مواجهه شاغل با عوامل زیان آور محیط کار و در صورت لزوم مداخلات مورد نیاز در محل کار و یا توصیه به استفاده از وسایل حفاظت فردی در بخش انتهایی جدول درج شده و نام و نام خانوادگی کارشناس مربوطه و تاریخ ثبت و مهر و امضاء شود.

3- معاینات بالینی توسط پزشک مسئول معاینات صورت گرفته و در پرونده ثبت و درپایان مشخصات پزشک معاینه کننده درج گردد.

4- نتایج اقدامات پاراکلینیک درخواست شده شامل آزمایشات، رادیوگرافی، سونوگرافی،اپتومتری، ادیومتری، اسپیرومتری و ... تحت نظارت مستقیم پزشک در پرونده ثبت شود.

5- ثبت مشاوره ها و نتایج ارجاع توسط پزشک مسئول معاینات در پرونده انجام گیرد.

6- نظریه نهایی در خصوص ادامه کار شاغل(قسمت 9) توسط پزشک مسئول معاینات تکمیل گردد.

 

محل نگهداری پرونده های پزشکی تکمیل شده به شرح ذیل:

محل

نوع کارگاه

شاغلین

نوع پرونده

واحد بهداشتی محل نگهداری پرونده

روستا

خانگی

اعضاء یک خانوار هستند

پرونده خانوار

خانه بهداشت

اعضاء یک خانوار نیستند

پرونده کارگاهی

خانه بهداشت

غیرخانگی

کمتر از 20 نفر

پرونده کارگاهی

خانه بهداشت

20 تا 49 نفر

پرونده کارگاهی

مرکز بهداشتی درمانی روستایی

50 تا 499 نفر

پرونده کارگاهی

خانه بهداشت کارگری

500 نفر و بالاتر

پرونده کارگاهی

مرکز بهداشت کار

شهر

خانگی

اعضاء یک خانوار هستند

پرونده خانوار

مرکز بهداشتی درمانی شهری

اعضاء یک خانوار نیستند

پرونده کارگاهی

مرکز بهداشتی درمانی شهری

غیرخانگی

کمتر از 20 نفر

پرونده کارگاهی

ایستگاه بهگر

20 تا 49 نفر

پرونده کارگاهی

مرکز شهری

50 تا 499 نفر

پرونده کارگاهی

خانه بهداشت کارگری

500 نفر و بالاتر

پرونده کارگاهی

مرکز بهداشت کار

1- فرم مذکور جهت ثبت اطلاعات حاصل از معاینات شاغلین در یک نوبت تنظیم گردیده است.

2- در صورت انتقال فرد به واحد خدماتی جدید با نظارت و اطلاع معاونت بهداشتی دانشگاه ذیربط در صورتیکه پرونده فرد در کارخانه نگهداری می شود می بایستی کلیه سوابق به کارخانه جدید و در غیر اینصورت به مرکز بهداشتی درمانی منتقل گردد.

نحوه تکمیل فرم پرونده پزشکی شاغل

 اطلاعات عمومی:

- فرم مذکور برای تطابق با ماده 92 قانون کار تحت عنوان پرونده پزشکی شاغل نامگذاری شده است.

- در بالای هر صفحه از پرونده درج نام و نام خانوادگی شاغل و شماره پرونده الزامی است.

- نوع معاینات: بستگی به هدف معاینه یکی از انواع"قبل از استخدام"، " دوره ای" و "موردی" در قسمت مربوطه علامت زده می شود. منظور از "موردی" معاینات اختصاصی به دنبال یک یا چند شکایت بالینی خاص، معاینات زمان خروج از کار و.... می باشد.

- تاریخ: تاریخ مراجعه فرد برای تکمیل پرونده می باشد.

- شماره پرونده: همان شماره پرونده ای است که در طبقه بندی، ضبط و بایگانی پرونده پزشکی شاغلین مورد استفاده قرار می گیرد.

- شماره استخدامی شاغل: بستگی به ضوابط محل کار بر اساس شماره پرسنلی، شماره کارگزینی، شماره استخدامی و... ذکر می گردد.

- محل الصاق عکس: الصاق عکس شاغل در محل الزامی است.

1-مشخصات فردی شاغل شامل:

نام و نام خانوادگی - نام پدر – سال تولد – کد ملی:بر اساس شناسنامه و کارت ملی فرد تکمیل گردد.

جنس – وضعیت تاهل– تعداد فرزندان:بر اساس اظهارات معاینه شونده علامت زده شود.

وضعیت نظام وظیفه:اگر خدمت سربازی انجام داده در محل مربوطه علامت زده شود و رسته خدمتی شامل فنی-مهندسی، بهداری، خدماتی، عملیاتی، اداری پشتیبانی، انتظامی و ...ذکر گردد و اگر خدمت نکرده در صورت معافیت پزشکی این قسمت علامت زده و علت ذکر گردد.

آدرس و تلفن محل کار:آدرس و تلفن واحدکاری ثبت شود.

2-سوابق شغلی:

جدول مذکور در دو ردیف اصلی مشاغل فعلی و مشاغل قبلی تنظیم شده است. در زمان معاینه در قسمت مشاغل فعلی، مشخصات اصلی فرد شامل عنوان/سمت، نوع وظیفه محوله و تاریخ اشتغال (حداکر در دو ردیف شامل دو فعالیت همزمان عمده فرد در واحد کاری) و در صورت اشتغال فرد به مشاغل دیگری غیر از شغل اصلی، مشخصات آنها مانند مشاغل اصلی ثبت گردد.

- ستون های جدول:

عنوان/سمت: عنوان یا سمت شغلی که فرد تحت آن عنوان در استخدام است ذکر شود.

وظیفه محوله: کلیه فعالیت هایی که فرد شاغل در طول شیفت کاری انجام می دهد.

تاریخ اشتغال: به ماه و سال زمان شروع به کار در وظیفه محوله و تاریخ ترک وظیفه ذکر شود.

علت تغییر شغل یا وظیفه: در مواردی که شغل یا وظیفه تغییر داده شده است، علت تغییر بطور خلاصه ذکر گردد مثلا "پایین بودن دستمزد"، "انحلال شرکت"، "اخراج" و ...

3-ارزیابی عوامل زیان آور شغلی:

جدول مذکور در دوردیف اصلی مشاغل فعلی و مشاغل قبلی تنظیم شده است. این جدول همچنین پنج ستون شامل پنج گروه عمده عوامل زیان آور شغلی (فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیک، ارگونومی و روانی) است که انواع مختلف مواجهات در هر گروه در ستون مربوطه درج گردیده است. این قسمت ترجیحا بر اساس بازدید کارشناس بهداشت حرفه ای مربوطه از محیط کار شاغل تکمیل گردیده و در مواردی که امکان بازدید فراهم نیست بر اساس پرسش از شاغل در خصوص نوع عوامل زیانآور محیط کار که وی با آنها در تماس است تکمیل گردد.

توضیحات لازم در خصوص موارد ثبت شده در جدول ثبت نتایج اندازه گیری ها:در صورت علامت زدن هر کدام از مواجهات در هر گروه در جدول 3، ذکر توضیحات مربوط به آن از نظر نوع عامل زیان آور، میزان مواجهه، مدتمواجهه، مجاز یا غیرمجاز بودن مواجهه و ... ضروری است.

در صورتی که بر حسب نیاز اندازه گیری یک عامل زیان آور در محیط کار انجام پذیرد، نتایج به دست آمده از آن باید در زیر مجموعه جداول عوامل زیان آور شغلی در قسمت مربوطه ثبت گردد. مثلا اندازه گیری صدای محیط کار: 95 دسی بل

نظریه کارشناسی بهداشت حرفه ای در خصوص شرایط محیط کار:نظریه کارشناسی بهداشت حرفه ای شامل وضعیت موجود عوامل زیانآور محیط کار و لزوم اصلاحات مهندسی بهداشت حرفه ای در محیط کار و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و مشخصات آنها و ... توسط کارشناس بهداشت حرفه ای واجد شرایط ثبت گردد. ذکر نام و نام خانوادگی، تاریخ، مهر و امضاء کارشناس بهداشت حرفه ای پرونده در محل مربوطه ضروری است.

4-سوابق شخصی، خانوادگی و پزشکی:

جدول مذکور با 16 سوال تنظیم گردیده که پس از طرح سوال بر اساس اظهارات فرد معاینه شونده متناسب با پاسخ دریافت شده یکی از ستونهای بلی یا خیر علامت زده شود.

توجه: در صورت پاسخ بلی برای هر یک از سوالات، نسبت به اخذ پاسخ و ثبت توضیحات مربوطه به آن مطابق جدول زیر اقدام شود:

شماره سوال

توضیحات ضروری در صورت پاسخ "بلی"

شماره سوال

توضیحات ضروری در صورت پاسخ "بلی"

1

نوع بیماری و مدت زمان ابتلا به آن

9

ذکر نام داروی مصرفی،مدت زمان مصرف و دوز دارو

2

نوع علائم و الگوی تشدید یا تخفیف آن در محیط

10

محاسبه pack year سیگار مصرفی

3

نوع علائم در همکاران

11

محاسبه pack year سیگار مصرفی همراه با ذکر زمان قطع مصرف سیگار

4

الگوی تغییر علایم در زمان تعطیلات و مرخصی

12

ذکر نام ورزش یا سرگرمی و مدت پرداختن به ان

5

ذکر نوع غذا، دارو یا ماده ای که فرد با آن حساسیت دارد

13

ذکر نوع حادثه شغلی و علت آن

6

ذکر علت و زمان بستری در بیمارستان

14

ذکر بیماری که شاغل به دلیل آن غیبت از کار بیش از 3 روز داشته باشد.

7

نوع و زمان عمل جراحی

15

ذکر نوع مرکز صنعتی و فاصله از آن

8

ذکر نوع سرطان یا بیماری مزمن مانند دیابت،فشارخون

16

ذکر زمان، علت معرفی یه کمیسیون پزشکی و نتیجه ان


پس از تکمیل جدول فوق امضاء و اثر انگشت شاغل مبنی بر تائید اظهارات ثبت شده در جدول در محل مشخص شده ثبت می گردد.


/ 0 نظر / 20 بازدید