کارکنان بهداشتی درمانی و HIV

و یا داخل بینی می تواند، با احتمال خیلی کم، باعث انتقال HIV  گردد.

خطر اصلی انتقال برای کارکنان بهداشتی درمانی، جراحات اتفاقی با سرسوزن و سایر اجسام تیز و برنده ای می باشد که احتمالاً با خونHIV  مثبت آلوده شده اند.

مهمترین راهکار برای کاهش خطر شغلی انتفالHIV ، پیشگیری از مواجهه با جراحات اتفاقی با رعایت نکات لازم ایمنی می باشد. با این وجود لازم است برنامه " پیشگیری دارویی بعد از تماس" در محل کار کارکنان موجود و قابل اجرا باشد.

چگونه می توان خطر انتقال HIV را به کارکنان بهداشتی بعد از فرورفتن سرسوزن یا جسم تیز برنده ی آلوده به بدن یا پاشیدن خون به مخاط و ... کاهش داد؟ 

باید سیستمی جهت گزارش دهی و استفاده از خدمات پزشکی و درمان های مقدماتی سریع و جود داشته باشد. زخم ها و ضایعات پوستی که در تماس با خون یا مایعات آلوده بوده اند بلافاصله با آب و صابون شسته شوند.

سپس باید مشاوره انجام شود زیرا در آن زمان فرد تماس یافته استرس بالایی را تحمل می کند. با ارزیابی منبع تماس از نظر آلودگی به HIV ، وضعیت پیشرفت بیماری در وی ، ارزیابی نوع تماس و با آگاه نمودن فرد تماس یافته از عوارض دارو، تصمیم به شروع یا عدم شروع  درمان پیشگیری می شود . درمان پیشگیری باید در اسرع وقت شروع  شود و ادامه آن به مدت 4 هفته پیشنهاد می شود.

بیشتر افراد در معرض، حتی بدون درمان، آلوده نمی شوند.

در صورت ریخته شدن خون یا مایعات بدن فرد آلوده روی سطوح محیطی مثل میز یا کف اتاق، چگونه می توان آن جا را ضد عفونی نمود؟

دستکش پوشیده شود ، با قطعه ای دستمال کاغذی حوله ای، خون و مواد ریخته شده پاک شده ، محل، با آب و صابون شسته شود

در صورتی که سطح آلوده صاف باشد، با محلول 1 به 100 (PPM 1000) هیپوکلریت سدیم (مایع سفید کننده) عفونت زدایی شود و اگرسطح آلوده ناهموار و دارای خلل و فرج باشد، با محلول 1 به 10 (PPM 10000)، گند زدایی شود.

اگر بیش از 30 سی سی خون به محلی ریخته شود بایستی خون را با حوله کاغذی بپوشانیم و بر روی حوله محلول 1 به 10 (PPM 10000) هیپوکلریت سدیم ریخته، پس از 10 دقیقه محل را با آب و صابون شستشو دهیم و دوباره با هیپوکلریت سدیم گندزدایی نماییم.

/ 0 نظر / 17 بازدید