دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات بهداشتی

 این ماده تعیین خواهد شد.

2) دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی  و اماکن عمومی

21- قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ (13) قانون‌ مواد خوردنی‌، آشامیدنی، آرایشی‌ و بهداشتی‌

مأمورینی‌ که‌ از طرف‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ برای‌ نظارت‌ بهداشتی‌ اماکن‌ و مراکز موضوع‌ این‌ ماده‌ تعیین‌ می‌ شوند مکلفند متخلفین‌ از مقررات‌ بهداشتی‌ را با ذکر موارد تخلف‌ با تنظیم‌ گزارشی‌ به مسؤول‌ بهداشت‌ محل‌ معرفی‌ نمایند. مسؤول‌ بهداشت‌ محل‌ در صورت‌ تائید گزارش‌ به‌ صاحب‌ مرکز و یا مسؤولین‌ مربوطه‌ اخطار می‌ نماید تا نسبت‌ به‌ رفع‌ نواقص‌ بهداشتی‌ در مهلت‌ تعیین‌ شده‌ اقدام‌ کند. در صورت‌ عدم‌ رفع‌ موارد تخلف‌، دستور تعطیل‌ محل‌ و مهر و موم‌ و یا لاک‌ و مهر آن را صادر می‌ نماید و پس‌ از بر طرف‌ شدن‌ نواقص‌ و تائید مسؤول‌ بهداشت‌ محل‌ از واحد مربوطه‌ رفع‌ تعطیل‌ و فک‌ مهر و موم‌ خواهد شد. در تمام‌ موارد مذکور پرونده‌ جهت‌ رسیدگی‌ به ‌دادگاه‌ صالحه‌ ارجاع‌ می‌ گردد.

مقررات بهداشتی، وظایف و مسئولیت های مسئول بهداشت محل و مأمورین نظارت مدت زمان های لازم برای رفع نواقص بهداشتی و سایر امور مربوطه در اجرای این ماده واحده در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.

22- تبصره‌ 3 قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ (13) قانون‌ مواد خوردنی‌، آشامیدنی، آرایشی‌ و بهداشتی‌

آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ این‌ قانون‌ توسط وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ تدوین‌ می‌گردد. متن ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده 13:

در اجرای تبصره 3 قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب آذر1379مجلس شورای اسلامی و به استناد نامه شماره 47439/9256 مورخ 1392/1/24 دبیر هیات دولت و نامه شماره 18110/250240 مورخ91/12/15 معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع تصمیم جلسه مورخ 1391/7/18 شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و تاکید بر صلاحیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ابلاغ آن، بدین وسیله آیین نامه مذکور به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می گردد:

در راستای اجرای قانون اصلاح ماده 13قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و آیین نامه اجرایی آن، دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و اماکن عمومی توسط این معاونت برای اجرا ابلاغ می گردد. معاونت های بهداشتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی موظفند در زمینه رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراکز و اماکن مذکور  بر اساس این دستور عمل اقدام نمایند.

تعاریف:

تخلف: عبارت است از فعل یا ترک فعلی که در قوانین مرتبط از جمله قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و آیین نامه اجرایی و دستورعمل های آن تخلف و جرم بهداشتی تلقی شده و طبق قانون مستوجب مجازات می باشد.

موارد بحرانی: مواردی است که عدم رعایت آن به طور مستقیم موجب به خطر افتادن سلامت انسان گردد

موارد غیر بحرانی: مواردی است که عدم رعایت آن به طور غیر مستقیم بر سلامت انسان  اثر دارد.

بهره برداری: بکارگیری و استفاده از واحد، مکان، قسمت و ابزار و تجهیزات برای موارد تعیین شده.

واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می شود.

مکان: به بخشی از واحد صنفی از قبیل آشپزخانه که به تشخیص مسئول بهداشت محل دارای فعالیت مجزا و مستقل می باشد مکان گفته می شود.

 قسمت: شامل مواردی نظیر دستگاه و تجهیزات است  که برای مقاصد خاص از جمله فراوری و نگهداری مواد غذایی از آن ها استفاده می شود.

نقص قابل رفع در محل: به مواردی اطلاق می گردد که در طی زمان بازرسی قابل اصلاح و رفع در محل باشد.

 گردش کار اداری: عبارت است از تمام یا بخشی از فرایند بازرسی و فعالیت های بعدی آن.

2 3 - فصل سوم: وظایف (آیین نامه اجرایی ماده 13)

ماده 22: وزارت به منظور حفظ سلامت عمومی مکلف است مراکز و اماکن مشمول این آیین نامه را از نظر تطبیق بهداشت فردی، بهداشت موادغذایی، بهداشت ساختمانی و بهداشت ابزار و تجهیزات با موازین بهداشتی مربوط تحت نظارت مستمر قرار دهد و در صورت مشاهده نواقص و مشکلات بهداشتی، مراتب را به دستگاه اجرایی مرتبط، مدیران، مالکان و متصدیان مراکز و اماکن عمومی ابلاغ نمایند.

ماده2:  فرایند اجرایی رسیدگی به نواقص بهداشتی

چنانچه در هنگام بازرسی، نقص بهداشتی مشاهده شده با تذکر بازرس در محل تا پایان زمان بازرسی رفع گردد، باید نقص در گزارش بازرسی  با علامت + ثبت، ولی  وارد گردش کار اداری نگردد.

 چنانچه در هنگام بازرسی نقص بهداشتی غیرقابل رفع و یا تکرار نقص بهداشتی قابل رفع درمحل مشاهده شود، باید توسط بازرس با علامت x  ثبت و وارد گردش کار اداری گردد.

در صورت وجود هر یک از نواقص بحرانی بر اساس مواد 22، 23 و 26 آیین نامه و تائید مسئول بهداشت محل، واحد/ مکان/ قسمت مربوطه با مهلت 48ساعته به منظور رفع نواقص بهداشتی، غیر فعال و یا بطور موقت تعطیل (خارج کردن از سیکل کاری)گردد.

 در صورت وجود هر یک از نواقص غیر بحرانی بر اساس مواد 22، 23و 30 آیین نامه و تائید مسئول بهداشت محل، حداکثر به مدت 60 روز به مالک/ مدیر/ متصدی مهلت داده می شود تا نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده اقدام نماید.

در صورت رفع نواقص بهداشتی در طی مدت مذکور و یا رفع نواقص بهداشتی بعد از فک پلمب، پس از اعلام کتبی مالک/ مدیر/ متصدی مبنی بر رفع نواقص بهداشتی  و انجام بازرسی و تائید مسئول بهداشت محل، اجازه بهره برداری صادر خواهد شد.

در صورت عدم رفع هر یک از نواقص بحرانی بعد از 48ساعت، واحد/ مکان/ قسمت مذکور با دستور مسئول بهداشت محل به مدت حداکثر یک هفته پلمب می گردد و پرونده مالک/ مدیر/ متصدی به دادگاه ارجاع می گردد، فک پلمب منوط به درخواست کتبی مالک/ مدیر/ متصدی و تایید مسئول بهداشت محل می باشد و عدم مراجعه و تقاضای فک پلمب توسط مالک/ مدیر/ متصدی به معنی پذیرش ادامه توقف فعالیت توسط ذی نفع است.

در صورت عدم رفع نواقص غیر بحرانی پس از مهلت در نظر گرفته شده(حداکثر60 روزه)، نتیجه بازرسی وارد گردش کار اداری می گردد.

در صورت تایید گزارش نواقص بهداشتی غیر بحرانی توسط مسئول بهداشت محل، اخطار تعطیل 48-24 ساعته صادر می گردد.

درصورت عدم رفع نواقص غیر بحرانی، واحد با تنظیم صورت مجلس حداکثر یک هفته تعطیل می گردد و پرونده مالک / مدیر متصدی به دادگاه ارجاع می گردد. فک پلمب منوط به درخواست کتبی مالک/ مدیر/ متصدی و تایید مسئول بهداشت محل می باشد و عدم مراجعه و تقاضای فک پلمب توسط مالک/ مدیر/ متصدی به معنی پذیرش ادامه توقف فعالیت توسط ذی نفع است.

چنانچه طی گردش کار اداری لازم به منظور پلمب، مالک/ مدیر/ متصدی نسبت به رفع نواقص بهداشتی اقدام نماید با تنظیم صورت مجلس و تائید مسئول بهداشت محل، واحد/ مکان/ قسمت مذکور تعطیل نخواهد شد.

در صورت فک پلمب غیر قانونی واحد/ مکان/ قسمت، پرونده مالک/ مدیر/ متصدی مربوطه باید به دلیل فک پلمب غیر قانونی به دادگاه ارجاع گردد. نحوه تعطیل مجدد و بازگشایی واحد/ مکان/ قسمت طبق نظر دادگاه خواهد بود.

 مالک/ مدیر/ متصدی باید جهت بازگشایی واحد/ مکان/ قسمت خود به منظور رفع نواقص بهداشتی از مسئول بهداشت محل به صورت کتبی درخواست نماید.

 باید از مالک/ مدیر/ متصدی مبنی بر درخواست بازگشایی واحد بدون بهره برداری به منظور رفع نواقص بهداشتی تعهد محضری اخذ گردد.

تبصره: بازگشایی مکان/ قسمت به منظور رفع نواقص بهداشتی فقط با تایید مسئول بهداشت محل خواهد بود و نیاز به اخذ تعهد محضری نمی باشد.

ماده 3:  فرایند اجرایی ماده 31 آیین نامه

3 1- جمع آوری و توقیف مواد غذایی فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا فاقد مجوزهای بهداشتی (مشمول مجوز) طبق فرم شماره 21 دستورالعمل شماره 18039206.

3 2-  معدوم سازی/ ارجاع مواد غذایی فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا فاقد مجوزهای بهداشتی(مشمول مجوز)، طبق صورت مجلس فرم شماره 22 دستورالعمل شماره 18039206.

3 3- ارجاع پرونده متخلف بهداشتی به دادگاه به دلیل عرضه مواد غذایی فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا فاقد مجوزهای بهداشتی (مشمول مجوز) طبق فرم شماره 23 دستورالعمل شماره 18039206.

3 4- درخواست اعلام نظر از سازمان های ذی ربط مبنی بر تعیین تکلیف وضعیت مواد غذایی توقیف شده طبق فرم شماره 24 دستورالعمل شماره 18039206.

در تمامی مراحل فوق نصب پلاکارد/ اطلاعیه در صورت لزوم با ذکر علت، طبق نظر مسئول بهداشت محل انجام می گردد.

تبصره: در صورتی که تشخیص داده شود وقوع طغیان/ اپیدمی بیماری،  به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی توسط مراکز و اماکن موضوع این دستورعمل رخ داده است، پس از اعطای مهلت قانونی واحد مورد نظر تعطیل و پرونده مالک/ مدیر/ متصدی به دادگاه ارجاع و برای وی درخواست اشد مجازات می گردد. در این مورد نصب پلاکارد/اطلاعیه مبنی بر عدم رعایت موازین بهداشتی الزامی می باشد.

/ 0 نظر / 40 بازدید