برنامه های زیست محیطی در مدارس

 آموزشی بایستی دراولویت قرارگیرد. ازطرف دیگر چون مدارس با داشتن بیش از یک سوم جمعیت کشور مهمترین پایگاه تغییر رفتارهای زیست محیطی فرد و جامعه می باشند و باتوجه به افزایش روزافزون معضلات زیست محیطی و اهمیت آن برای نسل آینده، آموزش و اجرای برنامه های زیست محیطی درمدارس با مشارکت های برون بخشی وسازمان های مرتبط اجرا شده است. در صورت عدم حمایت جدی سازمانهای مرتبط از این برنامه ها نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد .

طرح ها و برنامه های زیست محیطی :

- انتخاب مدرسه سالم: هدف از اجرای این طرح ارتقاء شاخص های بهداشتی ساختمان و محیط آموزشگاه بوده است که با ایجاد رقابت بین مسئولین مدرسه و جلب همکاری سازمان ها به نتیجه رسیده است و بسیاری از مدارس درگروه مدرسه سالم قرارگرفته اند .

- بهداشتیاران: این برنامه با هدف جلب مشارکت دانش آموزان دراداره امور بهداشت مدارس و در4 گروه بهداشتیار کلاس، بهداشتیار محیط، بهداشتیار موادغذایی وآموزشیار بهداشت اجرا می شود که هر گروه پس از آموزش های لازم به انجام وظیفه می پردازند. بهداشتیار محیط به آموزش موضوعات مرتبط به سایر دانش آموزان پرداخته و وظیفه نظارت بر بهداشت محیط مدرسه را به عهده دارد.

- بازیافت کاغذ: دراین طرح مشارکتی هدف این بوده است که از کاغذهای باطله تولیدشده درآموزشگاه ها بعنوان مواد بازیافتی استفاده شده درآموزشگاه ها بعنوان مواد بازیافتی استفاده شده و فرهنگ صحیح مصرف با دید اجتماعی _ اقتصادی دربین دانش آموزان ایجاد گردد.

- لوله کشی صابون مایع: هدف این طرح ارتقاء بهداشت درمدارس و ایجاد فرهنگ بهداشتی دربین دانش آموزان است . بعضی مناطق 100% مدارس لوله کشی صابون مایع دارند .

- بررسی وضعیت فضای فیزیکی مدارس: دراین برنامه با بررسی فضای فیزیکی همه مدارس سعی براین است تا نیازهای مدارس اولویت بندی شده و برنامه ریزی جامع درجهت بهینه سازی فضای فیزیکی آموزشگاه ها انجام گیرد.

ایام زیست محیطی :

-29دیماه روزهوای پاک: این برنامه هرساله درشهرهای بزرگ صورت می پذیرد وطی آن ضمن برگزاری مسابقات ، توزیع بروشورهای آموزشی و انجام مراسم نمادین سعی درارتقاء آگاهیهای زیست محیطی دانش آموزان شده است .

-2اسفند روز زمین پاک : این حرکت از سال 80 واز طرف سازمان حفاظت محیط زیست آغاز شده است ودراین روز دانش آموزان ضمن پاکسازی محیط مدرسه وبرنامه های متنوع با فرهنگ صحیح مصرف واهمیت حفظ محیط زندگی خود آشنا می گردند .

22تا15اسفند روز درختکاری و هفته منابع طبیعی: دراین هفته دانش آموزان با اهمیت فضای سبز و منابع طبیعی آشنا شده وبا انجام برنامه های مختلف نظیر کاشت نهال ، بهسازی فضای سبز ، بازدید از منابع طبیعی و...آموخته های خودرابه نمایش میگذارند .

24تا18 فروردین هفته بهداشت مدارس: یکروز دراین هفته به بهداشت محیط اختصاص دارد وهرساله مراسم با شکوهی درمدارس اجرا می گردد .

10خرداد روزجهانی دخانیات: با توزیع وآموزش مطالب آموزشی ، دانش آموزان مخاطرات بهداشتی وزیست محیطی استعمال دخانیات را فرا می گیرند .

15خردادروزجهانی محیط زیست: فعالیتهای مختلفی بمناسبت این روز اجرا می شود از جمله آموزشهای زیست محیطی ونیز بازدید از موزه های حیات وحش و...

11تا5 تیرماه نمایشگاه بین المللی محیط زیست: هر ساله این دفتر فعالیت های زیست محیطی خود را به عرضه گذاشته و درسالهای پیشین مقام نخست آموزش های سبز را کسب نموده است .

/ 0 نظر / 21 بازدید