فقط و فقط طنز است، حساس نشو

فرق مدیران  الف و ب

ب: عشق به خدمت مانع از استعفا می شود.

الف: افراد از مشاغل پایین شروع می کنند و به تدریج ممکن است مدیر شوند.

ب: افراد مادرزادی مدیر هستند و اولین شغلشان در بیست سالگی مدیریت مهم کشور است.

الف: برای یک پست مدیریت، دنبال مدیر می گردند.

ب: برای یک فرد، دنبال پست مدیریت می گردند و در صورت لزوم این پست ساخته می شود.

الف: یک کارمند ساده ممکن است سه سال بعد مدیر شود.

ب: یک کارمند ساده، سه سال بعد همان کارمند ساده است، در حالیکه مدیرش سه بار عوض شده.

الف: اگر بخواهند از دانش و تجربه کسی حداکثر استفاده را بکنند، او را مشاور مدیریت می کنند.

ب: اگر بخواهند از کسی هیچ استفاده ای نکنند، او را مشاور مدیریت می کنند.

الف: اگر کسی از کار برکنار شود، عذرخواهی می کند و حتی ممکن است محاکمه شود.

ب: اگر کسی از کار برکنار شود، طی مراسم با شکوهی از او تقدیر می شود و پست مدیریت جدید می گیرد.

الف: مدیران بصورت مستقل استخدام و برکنار می شوند، ولی بصورت گروهی و هماهنگ کار می کنند.

ب: مدیران بصورت مستقل و غیرهماهنگ کار می کنند، ولی بصورت گروهی استخدام و برکنار می شوند.

الف: برای انتخاب مدیر با برخی مصاحبه می کنند.

ب: برای انتخاب مدیر، به فرد مورد نظر تلفن می کنند.

الف: زمان پایان کار یک مدیر و شروع کار مدیر بعدی از قبل مشخص است.

ب: مدیران در همان روز حکم مدیریت یا برکناریشان را می گیرند.

الف: همه می دانند درآمد قانونی یک مدیر زیاد است.

ب: مدیران انسانهای ساده زیستی هستند که درآمدشان به کسی ربطی ندارد.

الف: شما مدیرتان را با اسم کوچک صدا می زنید.

ب: شما مدیرتان را صدا نمی زنید، چون اصلاً به شما وقت ملاقات نمی دهد.

الف: برای مدیریت، سابقه کار مفید و پست های قبلیمد نظر است.

ب: برای مدیریت، مورد اعتماد بودن کفایت می کند.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید