افق طلائی سلامت شماره چهارم سال ۸۵

12 آذر

درگيريها و كشمكشهاي ناشي از جنگ در نواحي گوناگون كره زمين؛ گرسنگي؛ امراض و بيماريهاي مختلف؛ مصائب  و مشقات زندگي در كشورهاي در حال توسعه؛ ترافيك و تصادفات حين انجام كار؛ آلودگي محيط زيست و عدم استفاده صحيح از دارو در كشورهاي صنعتي همه روز باعث بروز معلوليتهاي جديد مي شود.لذا مي بايست پيش زمينه هاي اجتماعي موجود باشد تا معلولان را قادر سازد به واسطه فرصتهاي يكسان  براي زندگي و فعاليتهاي خود در اجتماع مستقل از موسسات خيريه و نهادهايي از اين دست به سر برند.بازپروري معلولان به منظور دستيابي به زندگي مستقل به نحوي كه خود مسئول زندگي خويش بوده و به خودكفايي برسند و نيز بتوانند به جامعه بپيوندند از اصول شرافت و وقار انساني محسوب مي شود.

اين روز براي نخستين بار در سال 1992 ميلادي به منظور گراميداشت سالروز تصويب قانون برنامه جهاني در ارتباط با معلولين از سوي مجمع عمومي  سازمان ملل متحد اعلام گرديد. هدف از اين اقدام ارتقاء رشد اذهان عمومي درباره مسائل مربوط به معلوليتهاي مختلف؛ و افزايش آگاهيهايي بوده است كه مي بايست از مساله پيوستن افراد معلول در تمامي جنبه هاي سياسي؛ اجتماعي؛ اقتصادي و فرهنگي زندگي منتج شود.

هيئت تحريريه نشريه افق طلائي سلامت اين روز را به تمامي همكاران معلول تبريك گفته و جهت اين عزيزان آرزوي توفيق روز افزون دارد

"ماهي"

مصرف3 وعده غذايي ماهي در هفتهخطر ابتلا به حمله قلبي را کاهش مي‌دهد  مصرف سرانه ماهي در ايران يک سوم استانداردجهاني است 

وجه تمايز ماهي از انواع پروتئين‌هايمشابه :
 ماهيت چربي کهدر ماهي وجود دارد با نوع روغن موجوددر گوشت‌هاي قرمز و نيز روغن موجود در گوشتماکيان، متفاوت است که البته اين روغن ماهي باروغن کبد ماهي از نظر ميزان ويتامين Aو Dمتفاوتاست اما وجه تشابه آنها، وجود اسيدچرب امگا 3 درآنهاست.

منع مصرف روغن ماهي و حتي ماهيبراي زنان باردار:

 بهزنان باردار توصيه مي‌شود روغن کبد ماهي مصرفنکنند و يا اينکه حداقل در سه ماهه اول بارداري ازمصرف اين ماده خودداري کنند وحتي در برخي ازکشورها به آنها توصيه مي‌شود که از مصرف خود ماهيهم خودداري کنند که اين به خاطر احتمال وجود جيوهاست که براي جنين خطر مسموميت و بروز اختلالاتمختلفي دارد.

ميزان مورد نياز ماهي در الگوي غذايي هرفرد :
 از نظرعلمي ثابت شدهکه به دليل وجود اسيد چرب امگا 3 در ماهي، درافرادي که در هفته 2 تا 3 وعده غذايي ماهي مصرفکنند، خطر ابتلا به حمله قلبي به صورت چشمگيريکاهش مي‌يابدفردمي‌تواند با مصرف 2 تا 3 وعده ماهي درهفته، بهصورت بنيادي براي پيشگيري و عدم ابتلا بهبيماري‌هاي قلبي و عروقي سرمايه‌گذاري کند.

/>/>/>تن ماهي:

منظور از مصرف ماهي،مصرف تن ماهي نيست زيرا هنگام تهيه تن ماهي، روغنحاوي امگا 3 آن را خارج مي‌کنند و به آن روغن مايعنباتي اضافه مي‌کنند و لذا تن ماهي ارزش غذاييماهي را ندارد، زيرا ارزش خاص ماهي، به روغن آناست وگرنه همانطور که عنوان شد از نظر پروتئينيماهي مشابه با ساير گوشت‌هاي مصرفي ماست.

تأثير ماهي بر پيشگيري ازانواعبيماري‌ها:
 روغن‌هايي کهامگا 3 دارند به صورت کلي در پيشگيري از خيلي ازبيماري‌ها نقش دارند مثلا" در بيماران مبتلا بهآرتريت روماتوئيد که از مشکلات و دردهاي مفصليشديد رنج مي‌برند، مصرف روغن‌هاي حاوي امگا 3 حکمداروي مسکن و حتي درمان داردبا توجه به وجود ويتامين Aدرروغن ماهي که يک آنتي‌اکسيدان است، مصرف اين ماده،از سرطان هم پيشگيري مي‌کند ضمن اينکه در سلامتيپوست و بينايي نيز، بسيار موءثر است.


 مصرف سرانه ماهي درجهان:

 14 تا 15 کيلوگرماست اما مصرف ما حدود 33 درصد مصرف سرانه جهانياست و اين به شرايط آب و هوايي کشور ما برمي‌گرددکه هم مناطق کويري و گرم زياد داريم که ماهي همزود فاسد مي‌شود و انتقال و جابجايي آن يک مقداريمشکل است.

چگونه مي‌توان ماهي را در الگويغذاي هفتگي يک فردقرارداد؟

    

/>/> ذائقه فرد اززماني که مادراز 6ماهگي غذاي کمکي را شروع مي‌کندشکل مي‌گيرد بنابراين هيچ‌وقت نمي‌توان سن خاصي رابه عنوان مناسب‌ترين سن براي مصرف بيشتر ماهيعنوان کرداگر انسان توجه داشته باشدمي‌بيند که فرد   50-40 ساله‌اي که داراي گرفتگيعروق کرونر مي‌شود و سکته مي‌کند، به صورت ناگهانيدچار اين عارضه نشده است، بلکه اززماني شروع شدهکه مادرش به او غذاي کمکي داده و معده وي را باغذاي پرشکر و پرنمک و پرچرب(با روغن‌هاي جامد) وتنقلات فاقد ارزش غذايي همچون چيپس، پفک و نوشابهآشنا کرده است. ما از همان کودکي الگوي غذاييفرزندمان را مي‌سازيم پس لازم است که والدين همخودشان مرتبا" ماهي مصرف کنند و هم آن را در الگويغذايي کودک قرار دهند.اگر والديني به خاطربيماري خود(مثل تري گليسيريد و يا کلسترول بالا( مصرف ماهي را شروع کنند بدون اينکه برنامه‌ريزيقبلي در الگوي غذايي خود داشته باشند، قطعا" تأثيرچنداني بر ذائقه کودک و گرايش او به مصرف ماهينخواهند داشت. عادت غذايي در درازمدت تأثيراتسوئي بر بدن از نظر آسيب‌پذيري در برابر انواعبيماري‌ها خواهد داشت به عنوان مثال خانمي که روزييک ليوان نوشابه مي‌خورد خطر بروز پوکي استخوان را

/ 0 نظر / 11 بازدید