پاسخ به سؤالات رایج مادران ( شماره 7 )

 کمکبلافاصلهپساززایمان،یعنیزمانیکهنوزادشروعبهخوردن شیرمیکند،اهمیتدارد.تماسزیادپوستبهپوستباشیرخواربرقرارکنیدوبهاواجازهدهیدهرزمانکهراغباست خودشپستانرابگیرد. گاهیقرارگرفتنشیرخواردریکوضعیتخاصباعثمیشودمکیدنپستانراحتترباشد. بعضیازمادرانوضعیتزیربغلیرامفیدیافته اند.اگرچهممکناستاینمسئلهدرشروعکمیمشکلباشد،ولیازهمانابتدابایددوشیدنشیرراشروعکردهوازبروزاحتقانپیشگیریکنید. باصبروشکیباییحتماًموفقمیشوید،درهفتهاولیادومبعداززایمانپستانهانرمترمیشوندومکیدنپستانتوسطشیرخواربهبیرونکشیدننوکپستانهاکمکمیکند. گاهیاوقاتبیرونکشیدننوکپستانهاقبلازشیردهی،برایراحتترگرفتنپستانمؤثراست. برایاینکارازسرنگاستفادهمیشود(برایاستفادهازسرنگازکارکنانبهداشتیدرمانیکمکبگیرید)گاهیفقطتحریکنوکپستانممکناستکافیباشد.

براینوکپستانصافاقدامخاصیلازمنیست. میتوانابتدامقداریشیررامستقیمداخلدهانشیرخواردوشیدتابهمکیدنتمایلپیداکند. بادوشیدنشیربهنرمشدنپستانهاکمککنیدوشیررابافنجانبهشیرخواربدهید. شیرخواررابه طورمکرربهپستانبگذارید.

2-  نحوهاستفادهازسرنگبرایدرماننوکپستانفرورفتهچگونهاست؟

سرنگبهروشزیربهبرجستهشدننوکپستانفرورفتهکمکمیکند. یکسرنگ 10 سیسیوبراینوکپستانهای بزرگتر،از سرنگ  20 سیسیرابرداریدوسرطرفیکهسوزنبهآنوصلمیشودراقطعکنید.درمرحلهبعدپیستونراازطرفیکهبریدهایدواردکنید. ودرمرحلهسومپیستونراحدودیکسوم  مسیربکشیدوانتهایصافسرنگراروینوکپستانخودقراردهید.  پیستونرابه آرامیبکشیدو 30  ثانیهنگهداریدو سپسآنرابهآرامیبازگردانیدتامکشکاهشیافتهوسرنگرابردارید. چندباردرروزبهمدت 30 ثانیهتایکدقیقهاین کارراانجامدهید. اگراحساسدردمیکنید،پیستونرابهداخلسرنگسرجایاولشبرگرداند.

3-چرانوکپستانمدچارزخموشقاقشده؟باید چهبایدکرد؟

وضعیتنادرستپستانگرفتنتوسطشیرخوارشایعترینعلتزخموشقاقنوکپستاناست. شستشویمکررپستانبا

الکلوصابونیااستفادهازمحلولهایاکرمهاییکهنوکپستانراتحریکمیکنند،کشیدنپستانازدهانشیرخواربدون قطعمکششیرخوارازسایرعللمحسوبمیشوند.برایبهبودزخموشقاقابتدابایدعلترابرطرفکرد.

پسازشیردهییکتاچندقطرهشیرراروینوکپستانبمالیدتانرموچربشود. درمعرضهواونورخورشیدقرار دادنپستان،استفادهازگرمایخشکمثلسشواربادرجهکمروزی3تا5بارهربار3تا5دقیقهوبافاصلهحداقل7تا 8 سانتیمترازمحلشقاق،موثروکمککنندهاست. شیرخواررابهدفعاتودرحالاتمختلفشیربدهید (مثلوضعیت گهوارهایمتقاطع،درازکشیدنوزیربغلی)،ازشستنپستانباآبوصابونقبلازهربارشیردهیواستفادهازکرم،لوسیونوپمادرویپستانپرهیزکنید. شیردهیراازپستانسالمیاکمضایعهشروعکنیدتاواکنشجهششیرقبلازشیردهیازپستاندردناکبرقرارشود. قبلازشیردهیقراردادنپارچهگرمومرطوببهجاریشدنشیرکمکمیکند.زخمیاشقاقرادرمعرضسرماقرارندهید.

4-برفکنوکپستانچرابهوجودمیآیدوچگونهدرمانمیشود؟

برفکمعمولابهدنبالدرمانماستیتوسایرعفونتهاباآنتیبیوتیکبهوجودمیآید. اینعفونتپوستنوکپستانرازخمکردهوخارشایجادمیکندونوکپستانکمیکمرنگترمیشود. گاهیاوقاتشیرخوارهممبتلابهبرفکدهان است. درصورتتشخیصمادروشیرخواربایدهمزماندرمانشوند. برخیمادرانآنرابهصورتاحساسسوزشوتیرکشیدنتوصیفمیکنند. مدتدرمانمادر 14 روزوبامحلولیاکرمنیستاتیناستکهروزی 4 باربعدازشیردادن روینوکوهالهپستانمالیدهمیشود. درمانشیرخوارنیز 14 روزوفقطبامحلولنیستاتینمیباشدکهروزی 4 بار 15 قطرهازمحلولرابایدبهآرامیدرسطحداخلیدهانشیرخواریعنیداخلگونهها،لثههاورویزبانمالید. بهترینزمان بلافاصلهبعدازتغذیهاستکهاثرآنتانوبتبعدیتغذیهباقیمیماند. درمانمادروکودکبایدتواماادامهیابد. سینهبند خودراروزانهعوضکنیدوباآبداغوصابونبشویید. درصورتاستفادهازگولزنکوسرشیشه،استفادهازآنهارا متوقفکنیدویاروزانه 20 دقیقهبجوشانیدوبطورهفتگیآنها را عوضکنید.

5- درصورتبروزاحتقاندرپستانمادر؛چهبایدکرد؟

بهترینراهپیشگیریازبروزاحتقانشروعتغذیهنوزادازپستانبلافاصلهبعدازتولدوتغذیهمکرراوست. اطمینان حاصلکنیدکهگرفتن

/ 0 نظر / 96 بازدید