حمل و نقل سالم

حمل و نقل سالم

حمل و نقل سالم یعنی رانندگی کمتر و راهپیمایی و دوچرخه سواری بیشتر

دوچرخه سواری ، راه پیمایی و استفاده از حمل و نقل عمومی به چهار دلیل باعث ارتقاء سلامتی می گردد . بدین معنی که ورزش آفرین است ، تصادفات منجر به مرگ را کاهش داده ، ارتباط اجتماعی را افزایش و آلودگی هوا را کاهش می دهد . از آنجا که ماشینی شدن باعث کم شدن ورزش در امور شغلی و خانه داری شده است و چاقی را بطور اپیدمی افزایش داده بدین لحاظ مردم نیازمند به یافتن راههایی جهت ورزش آفرینی در زندگی هستند .

سیاست حمل و نقل می تواند نقش کلیدی در مبارزه با سبک غیر متحرک زندگی بازی کند و این کار از طریق استفاده کمتر از ماشین و افزایش میزان راهپیمایی و دوچرخه سواری و گسترش حمل و نقل عمومی امکان پذیر است .

ورزش منظم از بیماریهای قلبی جلوگیری نموده و با محدود کردن چاقی موجب کاهش بروز بیماری دیابت می شود . ورزش احساس سلامتی را ارتقاء می دهد و موجب جلوگیری از افسردگی در سالمندان می گردد .

با کاهش ترافیک تعداد تلفات و تصادفات جدی نیز کاهش     می یابد . گرچه تصادفات وسایل نقلیه باعث آسیب دوچرخه سواران و پیاده ها می گردد ولی آسیبهای دوچرخه سواران نسبتا کم می باشد .

طراحی خوب محیط های شهری که جدا کننده دوچرخه سواران و عابرین از تردد ماشینها است باعث افزایش ایمنی دوچرخه سواران و عابرین پیاده شده است .

در مقایسه با ماشینها که باعث جدایی افراد از یکدیگر می شوند دوچرخه سواری و پیاده روی و حمل ونقل عمومی باعث تعامل اجتماعی در خیابانها می گردد . ترافیک جاده ای جامعه را به دو نیم تقسیم می کند و دو طرف خیابان را از یکدیگر جدا می سازد . وقتی عابرین کم باشند خیابانها دیگر یک فضای اجتماعی نیستند و عابرین ترس از حمله دارند

انزوای اجتماعی و کمبود تعامل اجتماعی قویا با ضعف سلامت در ارتباط است . کاهش ترافیک جاده ای موجب کاهش آلودگی مضر از طریق اگزوز ماشین می شود . راهپیمایی و دوچرخه سواری حداقل استفاده از سوخت را دارند و منجر به گرم شدن کره زمین نمی شوند . در ضمن موجب کاهش بیماریهای ناشی از آلودگی هوا شده و سر و صدای کمتری ایجاد می نمایند .

قرن 21 باید با کاهش استفاده از ماشین مواجه باشد در اکثر کشورها مسافرت با ماشین علی الرغم اثرات مخرب که بر سلامتی دارد رو به افزایش و دوچرخه سواری و پیاده روی رو به کاهش می باشد .

سیاستهای عمومی ملی یا محلی باید این روند را بالعکس نمایند :

- جهت سفرهای کوتاه شهری تقدم در جاده ها باید با دوچرخه سواری و راهپیمایی باشد .

- جهت سفرهای طولانی حمل و نقل عمومی باید بطور منظم و مکرر با نواحی روستایی ارتباط داشته باشد .

- تغییر در روند استفاده از زمینها مانند تبدیل فضای جاده ای به فضای سبز ، اختصاص مسیرهای استفاده از دوچرخه و پیاده روی در جاده ها ، افزایش ایستگاههای اتوبوس و ...

- تغییر انگیزه ها جهت افزایش جاده سازی و حمایت از حمل و نقل عمومی و ترویج پیاده روی و استفاده از دوچرخه

- استفاده از محدودیت ترافیکی جهت کاهش تراکم وسایل نقلیه

منبع : تعیین کننده های اجتماعی سلامت ( حقایق مسلم )

مرکز بین المللی بهداشت و جامعه سازمان بهداشت جهانی

تهیه و تنظیم برای نشریه : محمود فاطمی

/ 0 نظر / 20 بازدید