پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی :

پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی :تاریخچه :در سال 1336 بمنظور جلوگیری از سرایت بیماریها ی واگیر خصوصا در کشورهای همجوار وجلوگیری از سرعت انتشار بیماریهایی همچون وبا و طاعون ، تیفوس ، تب زرد ، تب راجعه کشورهای مختلف را بر آن داشت تا تدابیری اندیشیده تا سرعت انتشار این بیماریها به کشورهای همجوار ، بر اثر عبور و مرورهای بین المللی را با پیشگیری از یکی از راههای زنجیره انتقال بیماریها گرفته و از همه گیریهای جهانی و منطقه ای بیماریهای خطرناک جلوگیری نمایند . بر این اساس ساختار قرنطینه مرزی طراحی و راه اندازی گردید و در سال 1337 با شروع همه گیری وبا درکشورهای آسیایی اهمیت وجود خدمات قرنطینه را به خوبی شناخته شد و سرانجام در خرداد ماه 1338 مبادرت به تربیت نیروی انسانی بنام کارمندان فنی قرنطینه نمودند. و در همان سال اولین دوره تربیت نیروی انسانی بنام کارمندان فنی قرنطینه شروع شده و در مهرماه همان سال پس از شرکت در امتحانات مربوطه در پستهای قرنطینه نوین در مرز فرودگاه بین المللی مهرآباد ؛ مرز خسروی ؛ تایباد ؛ بازرگان و پستهای قرنطینه دریایی آبادان و خرمشهر شروع به فعالیت نمودند .بعد ها با گسترش دامنه فعالیت قرنطینه ها و تحت پوشش قرار دادن سایر بیماریها و فعالیتهای بهداشتی پایگاههای قرنطینه به پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی تغییر نام داد . پایگاه مراقبت بهداشتی  مرز میلک نیز در سال 1384 بطور رسمی واقع در گمرک مرزی مستقر شده و فعالیت میکند.  هدف پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی : کل مسا فرین قبل از ورود به هر کشور در مرز بوسیله کارکنان مراقبت مرزی کنترل شده و در صورت صحت اوراق بهداشتی و حصول اطمینان از سلامتی به مسافر اجازه ی معاشرت آزاد داده می شود و سپس برای دیگر تشریفات مرزی همچون گذر نامه ؛گمرک و غیره اقدام نمایند .نکته : در حال حاضر پایگاه مراقبت بهداشتی مرز میلک بعلت تردد زیاد مسافر و کالا بعنوان پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی درجه یک کشور محسوب میگردد. خدمات پیشگیری بهداشتی که در پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی ارائه می گردد :1- اجرای مراقبت روتین بطور فعال در مبادی ورودی کشور2- اجرای مراقبت فعال در شرایط بروز همه گیری داخل کشور ،حاشیه مرزودرکشورهای همسایه  3- اجرای مراقبت فوق فعال در رابطه با بروز یک اورژانس بهداشتی بین  المللی مشمول IHR  ( بیماریهای مشمول مراقبت مرزی ) مهم ترین وظیفه پرسنل مستقر در پایگاه مراقبت مرزی عبارتند از :·     کنترل اوراق بهداشتی و جداسازی افراد مشکوک به بیماریهای مشمول نظام IHR ·     نمونه برداری از بیماران و انجام آزمایشات لازم جهت کشف آلودگی ·     مواظبت از افراد جدا سازی شده ·     حفاظت از بهداشت محیط ·     صدور گواهینامه بهداشتی برای مسافرین بر حسب مورد ·     ارتقاء سطح ایمنی ساکنین محدوده مبادی ورودی بر علیه بیماریهای واگیر دار  وظایف کلی مربوط به پیشگیری و مبارزه با بیماریها :1-  دموگرافی (شناسایی جمعیت هدف )2-  بیماریابی در زمینه بیماریهای شایع مهم و ادغام یافته 3-  ایمن سازی گروهای هدف و در معرض خطر 4-  انجام بررسیهای اپید میولوژیکی بیماریها 5-  گزارش دهی بیماریها 6-  انجام سایر دستورات مربوط به خدمات بهداشتی منطقه 7-  گزارش بروز هر نوع طغیان بیماری یا همه گیری 8-  گزارش سریع هر نوع بیماری مشمول گزارش دهی وظایف کلی بهداشت محیط : 1-  نظارت بر آب آشامیدنی 2-  بازدید و بررسی ادواری از کلایه اماکن و نظارت بر مراحل تهیه ؛ توزیع و مصرف مواد غذایی 3-  نظارت و کنترل دفع بهداشتی فاضلابها 4-  نظارت بر جمع آوری و دفع بهداشتی زباله5-  مبارزه با حشرات و ناقلین تهیه و تنظیم برای نشریه : نورعلی اصغری کارشناس مرکز بهداشت زابل مهدی کریمی اول کاردان پایگاه مراقبت مرزی میلک

/ 0 نظر / 38 بازدید