خبر و خبر نویسی 2

عهده دارد .نوشتاری که پیش رو دارید با هدف آشنایی شما عزیزان با نحوه تهیه و تدوین خبر و خبر نویسی تهیه شده است . روزنامه نگار فردی است که دارای تجربه بسیاری در کار نوشتن و تجزیه و تحلیل و تفسیر مسائل و وقایع روز جامعه است و با خیرنگار تفاوت دارد . خبر نگار فردی است که ناقل خبر است و در صدد تهیه و جمع آوری اخبار و اطلاعات برای انعکاس از رسانه ها می باشد .خبری که از طریق رسانه ها به مردم انتقال داده می شود باید دارای سه اصل صحت و درستی ، روشن و واضح بودن و جامعیت و کامل بودن باشد . این مفاهیم از از مرحله گردآوری اطلاعات یک رویداد خبری تا مرحله تنظیم و انتشار آن باید در نظر گرفته شود .تعریف خبر : خبر گزارش عینی از واقعیت هاست که دارای یک یا چند ارزش خبری باشد ارزشهای خبری : 1- ارزش در برگیری : عمومیت داشتن یا مهم بودن رویداد برای بسیاری از افراد جامعه 2- ارزش شهرتی : اشخاص حقیقی و حقوقی که به خاطر فعالیت هایشان در جامعه شناخته شده باشند ارزش خبری شهرتی دارند . مثال : رییس جمهور از مترو بازدید کرد 3- ارزش برخورد ، اختلاف و تضاد :  برخورد ممکن است بصورت جسمی ، فکری یا ایدئولوژیکی باشد . اخبار سرقت ، قتل ، جنایت ، تصادف ، سیل ، زلزله ، جنگ ، اعتصاب ، سوء استفاده مالی ، جدالهای سیاسی و ... نمونه ای است که در آنها عامل برخورد ، اختلاف و تضاد وجود دارد . ودلیل اهمیت آن نیز احتمال بر هم خوردن توازن موجود در جامعه و تاثیر مراقبت مادی و معنوی آن است 4- ارزش استثناء و شگفتی :  رویدادهای غیر عادی ، غیر قابل پیش بینی و عجیب و نادر که مورد توجه افراد می باشد و باعث تحریک حس کنجکاوی خواننده می شود 5- ارزش بزرگی : فراوانی تعداد و مقدار6- ارزش مجاورتی : واقعه ای ممکن است برای فرد ، گروه یا مردم یک شهر خبر ولی برای فرد ، گروه یا شهری دیگر ارزش خبری دیکسان نداشته باشد . که به دو صورت می تواند برای خواننده ارزش داشته باشد .الف : مجاورت جغرافیایی :  خواننده تمایل دارد رویدادهای محل یا شهری که در آن زندگی میکند را کسب کند بعد خبرهای استان ، کشور و سایر کشورها را .ب : مجاورت معنوی : بعد مجاورت معنوی و عقیدتی و ایدئولوژی 7- ارزش زمان و تازگی رویداد عناصر خبر : هر خبر برای اینکه خبر محسوب شود باید از عناصر مختلفی تشکیل شده باشد . هر خبر هر چند کوچک و کوتاه باشد باید بر اساس عوامل و عناصر زیر تکمیل شود : 1- که ؟ ( WHO ) : شخص یا اشخاصی که در واقعه و رویداد خبری شرکت و مداخله دارند . عنصر که در خبر همیشه انسان نیست ممکن است شئی یا سازمانی مد نظر باشد . 2- چه ؟ ( WHAT) : موضوع و نوع واقعه یعنی آنچه رویداد را تشکیل می دهد تبیین گردد .3- چرا ؟ ( WHY) : علت و انگیزه ای که سبب ایجاد واقعه شد. 4- چگونه ؟ ( HOW) : چگونگی وقوع که ترتیب و کیفیت واقعه است معلوم گردد .5- کی و کجا ؟ ( WHEN, WHERE ) : زمان و مکان واقعه یا رویداد لحاظ شود .بدین ترتیب یک خبرنگار هنگام نگارش خبر باید به شش سوال که ؟ ، کجا ؟ ، کی ؟ ، چه ؟ ، چگونه ؟ ، و چرا ؟ پاسخ داده باشد تا بتواند خبری جامع و کامل و روشن تهیه کرد مثال 1 : عباس حسین زاده دانش آموز( که ) ، ساعت 5/3 بعدالظهر دیروز ( کی ) هنگام عبور از خیابان امام خمینی ( کجا ) با اتوبوس شرکت واحد تصادف کرد ( چه ) و به علت خونریزی مغزی ( چگونه ) در گذشت علت حادثه بی احتیاطی راننده شرکت واحد عنوان شد ( چرا ) مثال 2 : دانش آموزان ایرانی ( که ) در هفته اول تیر ماه سال جاری ( کی ) توانستند مقام سومی المپیاد جهانی فیزیک ( چه ) را که در کشور ایسلند ( کجا ) برگزار شد کسب کنند ( چگونه ) و برای کشور افتخار آفرین شوند ( چرا ) .تفاوت خبر با گزارش و تفسیر : خبر گزارش عینی از واقعیت هاست که دارای یک یا چند ارزش خبری باشد ولی در تعریف گزارش بطور کلی می توان گفت تلفیق خبر و تحقیق است که گزارشگر پیرامون موضوع سوالات گوناگونی را مطرح و تمامی جوانب موضوع را بررسی و تحلیل می کند . تهیه برای نشریه : محمود فاطمی کارشناس مسئول ارتباطات و آموزش سلامتمنبع : خبرو خبرنویسی برای مطبوعات تالیف سید شهاب سید محسنی

/ 0 نظر / 36 بازدید