شاخص های ارزشیابی برنامه مبارزه با سل - 2

 

شاخص

شرح

روش محاسبه

میزان منفی شدن اسمیر خلط در پایان مرحله حمله ای درمان

(Conversion Rate )

این میزان برای موارد اسمیر مثبت جدید و عود می باید حداقل 85 % و برای درمان مجدد حداقل80 % باشد .

میزان بالای منفی شدن اسمیر معمولاً میزان بالای بهبودی را در پی دارد .

صورت کسر= تعداد موارد جدید مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت که در یک مقطع زمانی و یک جمعیت مشخص ثبت شده و درپایان ماه دوم یا سوم درمان اسمیر خلطشان منفی شده است ضربدر 100

مخرج کسر= تعداد کل موارد جدید مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت ثبت شده در همان مقطع زمانی و جمعیت

میزان بهبودی سل ریوی اسمیر مثبت

( Cure Rate )

 

این میزان حداقل باید 90 % باشد و از مهمترین شاخص های نتایج درمان است

صورت کسر = تعداد موارد جدید مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت ثبت شده در یک مقطع زمانی و یک جمعیت مشخص که نتیجه درمانشان ( طبق تعارف  استاندارد نتایج درمان WHO ) بهبود یافته می باشد ضربدر 100

مخرج کسر = تعداد کل موارد جدید مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت ثبت شده در همان مقطع زمانی و همان جمعیت

میزان تکمیل دوره درمان بیمارن اسمیر مثبت جدید

( Completion Rate )

 

 

صورت کسر = تعداد موارد جدید مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت ثبت شده در یک مقطع زمانی و یک جمعیت مشخص که نتیجه درمانشان ( طبق تعارف  استاندارد نتایج درمان WHO ) تکمیل دوره درمان می باشد ضربدر 100

مخرج کسر = تعداد کل موارد جدید مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت ثبت شده در همان مقطع زمانی و همان جمعیت

میزان موفقیت درمان

( Success Rate )

این میزان حداقل باید 90% باشد .

صورت کسر = تعداد موارد جدید مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت ثبت شده در یک مقطع زمانی و یک جمعیت مشخص که نتیجه درمانشان ( طبق تعارف  استاندارد نتایج درمان WHO ) بهبود یافته  و یا تکمیل دوره درمان می باشد ضربدر 100

مخرج کسر = تعداد کل موارد جدید مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت ثبت شده در همان مقطع زمانی و همان جمعیت               ** روش محاسبه ساده تر :  میزانهای بهبودی و تکمیل دوره درمان.

 

شاخص

شرح

روش محاسبه

میزان غیبت از درمان سل ریوی اسمیر مثبت

(InterruptionRate)

باید کمتر از 5 % باشد.

صورت کسر = تعداد موارد جدید مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت ثبت شده در یک مقطع زمانی و یک جمعیت مشخص که نتیجه درمانشان ( طبق تعارف  استاندارد نتایج درمان WHO ) غیبت از درمان می باشد ضربدر 100

مخرج کسر = تعداد کل موارد جدید مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت ثبت شده در همان مقطع زمانی و همان جمعیت

میزان شکست درمان موارد سل ریوی اسمیر مثبت

( Failure Rate )

باید کمتر از 2 % باشد.

صورت کسر = تعداد موارد جدید مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت ثبت شده در یک مقطع زمانی و یک جمعیت مشخص که نتیجه درمانشان ( طبق تعارف استاندارد نتایج درمان WHO ) شکست درمان می باشد ضربدر 100

مخرج کسر = تعداد کل موارد جدید مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت ثبت شده در همان مقطع زمانی و همان جمعیت

میزان مرگ موارد جدید سل ریوی اسمیر مثبت

( Death Rate )

 

صورت کسر = تعداد موارد جدید مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت ثبت شده در یک مقطع زمانی و یک جمعیت مشخص که نتیجه درمانشان ( طبق تعارف  استاندارد نتایج درمان WHO ) فوت شده می باشد ضربدر100

مخرج کسر = تعداد کل موارد جدید مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت ثبت شده در همان مقطع زمانی و همان جمعیت

نسبت انجام آزمایش آنتی بیوگرام برای موارد دارای اندیکاسیون

این شاخص باید 100% باشد.

صورت کسر = تعداد موارد مبتلا به سل ثبت شده دارای اندیکاسیون انجام آزمایش آنتی بیوگرام در یک مقطع زمانی و یک جمعیت مشخص که برایشان آزمایش مزبور انجام شده است  ضربدر 100

مخرج کسر = تعداد موارد دارای اندیکاسیون آزمایش آنتی بیوگرام در میان مبتلایان به سل ثبت شده در همان مقطع زمانی و همان جمعیت

نسبت انجام بیماریابی فعال در گروهای در معرض خطربالای ابتلا به سل

این شاخص باید به100% برسد. افراد HIV+ و افراد در تماس نزدیک با بیماران مبتلا به سل عفونت زا، حداقل موارد اندیکاسیون بیماریابی فعال هستند.

صورت کسر = تعداد افراد در معرض خطر ابتلای به سل در یک مقطع زمانی و یک جمعیت مشخص که بطور فعال تحت بیماریابی فعال قرار گرفته اند ضربدر 100

مخرج کسر = تعداد افراد در معرض خطر بالای ابتلا به سل در همان مقطع زمانی و همان جمعیت

میزان پوشش درمان موارد سل مقاوم به چند دارو

این شاخص باید 100% باشد.

صورت کسر = تعداد بیماران مبتلا به سل مقاوم به چند دارو در یک مقطع زمانی و یک جمعیت مشخص که تحت درمان با رژیم تعیین شده قرار گرفته اند ضربدر 100

مخرج کسر = تعداد بیماران مبتلا به MDR-TB در همان مقطع زمانی و همان جمعیت

 

/ 0 نظر / 222 بازدید