درمورد سیلیکوز بیشتر بدانیم

درمورد سیلیکوز بیشتر بدانیم

سیلیکوز اولین مرتبه توسط یونانیان قدیم گزارش شده است وبه نظر می رسد قدمتی برابر با تاریخچه زندگی بشر داشته باشد درکشورهای توسعه یافته سیلیکوز در کارگرانی که به طور  مستمر درمعرض تماس ذرات سیلیس قابل تنفس به قطر 5/.تا 5 میکرون در مقادیر بیش از حدی که ایمن در نظر گرفته شده اند اتفاق می افتد .

سیلیس فراوانترین ماده معدنی در پوسته زمین است وبه دو شکل آزاد وترکیبی وجود دارد .موادی مانند کوارتز از جمله گرانیت ، سنگ چخماق دارای مقادیر سیلیس آزاد می باشند .

سیلیس ترکیبی ،سیلیکات نامیده می شود که در این گروه می توان به آزبست ،تالک         

وکائولین اشاره نمود .

سیلیکوز به بیماری پارانشیم ریه حاصل از استنشاق ذرات قابل تنفس سیلیس متبلور گفته می شود واز نظر بالینی شامل سیلیکوز مزمن ،تحت حاد وحاد می باشد .

سیلیکوز مزمن :

این بیماری در اثر مواجهه با گرد وغبارههایی که بطور متوسط کمتر از 30/.کوارتز دارند درطی 20 تا 45 سال ایجاد می شود . 

سیلیکوز تحت حاد :

این بیماری در اثر مواجهه بامقادیر زیاد گردوغبارههای حاوی 40 تا 80 درصد کوارتز   در مدت 5تا15 سال ایجاد می شود .

سیلیکوز حاد :

یکی از اشکال نادرسیلیکوز است بیماری در مدت 1تا3سال مواجهه شدید با گرد وغبارههای پر غلظت  سیلیس ایجاد می شودکه به علت نارسائی شدید تنفسی سریعا به مرگ بیمار منجر می گردد .

  تشخیص : تشخیص سیلیکوز مزمن بر اساس سابقه اشتغال به کار در شرایط مواجهه باگردوغبارهای حاوی سیلیس ویک رادیوگرافی باکیفیت خوب که نشان دهنده ندول های مشخص می باشد انجام داد .

پیشگیری : بهترین روش پیشگیری از سیلیکوز پیشگیری اولیه است که با آگاهی از خطرات وجود سیلیس آزاد ،کنترل محیطی در کاهش غلظت گردوغبار هوای تنفسی به میزان ایمن ومطمئن میتوان به این هدف نایل شد اگرروش های کنترل مهندسی گردوغبار نظیر محصور کردن ،ایزولاسیون ،تهویه موضعی یا تهویه عمومی ومرطوب سازی هوا نتواند میزان گردوغبار رابه سطح ایمن برساند ویا به طور کامل موثر نباشد بایداز وسایل حفاظت  تنفسی فردی استفاده کرد البته باید در نظرداشت که این روش تنها یک راه حل موقتی است از وسایل حفاظت فردی میتوان به ماسک ها ورسپیراتو.ر اشاره کرد.

تهیه کننده : کبری فواد

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید