نکات کاربردی در خصوص واکسن هپاتیت ب

نکات کاربردی در خصوص واکسن هپاتیت ب

تهيه و تنظيم : عزیزالله مفرح نیا و حسین دانش زائی

منبع: کتاب برنامه و راهنمای ایمن سازی مصوب کمیته کشوری ایمن سازی-ویرایش هشتم-1394

·                    واکسن هپاتیت ب، واکسن نوترکیب آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت ب است.

·                    واکسن هپاتیت ب در افراد  HBs Agثبت منع تزریق ندارد.

·                    تزریق واکسن هپاتیت ب در افراد با سابقه واکنش حساسیتی شدید)مانند آنافیلاکسی( پس از دریافت دز قبلی این واکسن ممنوع است.

·                    برای گروه های سیار در مناطق کوهستانی یا صعب العبور، می توان فاصله نوبت اول و دوم واکسن هپاتیت ب را به یک ماه و فاصله نوبت دوم و سوم را به دو ماه کاهش داد به شرطی که فاصله نوبت اول و سوم حداقل4ماه رعایت شود.

·                    در حال حاضر دز یادآور واکسن توصیه نمی شود.

·                    افراد و گروه های پرخطر باید سه نوبت واکسن هپاتیت ب را دریافت نمایند. دز اول واکسن در اولین مراجعه، دز دوم یک ماه پس از مراجعه اول و دز سوم شش ماه پس از نوبت اول تجویز می شود.

·                    بيماران تحت درمان با دياليز بايد قبل از انجام واكسيناسيون از نظرHBs AgوHBsAbبررسي شوند.

·                    در بزرگسالان تحت درمان با دياليز و بزرگسالان مبتلا به HIV و سايرنقایص سيستم ايمني، دز واكسن هپاتيت ب دو برابر مقدار معمول است. اين افراددرصورت نيازبه واكسيناسيون مجددنيزبايدبادزدوبرابرمعمول واكسينه شوند.

·                    توصیه می‌شودگروههای پرخطرزیرعلیه هپاتیت ب واکسینه شوند :0کلیه پرسنل شاغل درمراکزدرمانی بستری وسرپایی که به نحوی باخون وترشحات آغشته به خون ومایعات بدن بیماردرتماس قرارمی‌گیرندشامل: پزشکان،پرستاران،ماماها،بهیاران،واکسیناتورها،دندانپزشکان،کمک دندانپزشکان،کارشناسان وتکنیسین‌های آزمایشگاههای تشخیص طبی،نظافتچیان واحدهای بهداشتی ودرمانی وآزمایشگاههای تشخیص طبی،دانش آموزان بهورزی،دانشجویان پزشکی،دندانپزشکی،پرستاری ومامایی

o                  بیماران تحت درمان بادیالیزوبیماران نیازمندبه تزریق مکررخون وفرآوردههای خونی

o                  مبتلایان به هپاتیت C ومبتلایان به HIV

o                  افرادخانواده بیمار HBs Ag مثبت ساکن درزیریک سقف مسکونی مشترک

o                  افرادیکه بایدتحت درمان سرکوبگرسیستم ایمنی قرارگیرند.

o                  بیماران مبتلابه بیماری مزمن کبدی

o                  بیماران مبتلابه دیابت

o                  کودکانی که درمراکزاصلاح وتربیت نگهداری می‌شوند.

o                  کودکان عقب مانده ذهنی وپرسنل مؤسسات نگهداری این کودکان وخانه سالمندان ومعلمین مدارس استثنایی

o                  آتشنشانها،امدادگران اورژانس،زندانبانان،کارشناسان آزمایشگاههای تحقیقات جنایی وصحنه جرم و پزشکی قانونی

o                  افراددارای رفتارپرخطرجنسی واعتیادتزریقی

o                  رفتگران شهرداری

o                  کلیه زندانیان

o                  ساکنین گرمخانه هاومراکزنگهداری افرادبیخانمان

o                  افرادیکه درتماس شغلی بااجسادمی‌باشند )مانندغسالها( .


·                    ارزیابی آنتی بادی2-1ماه پس ازدریافت واکسن هپاتیت ب درافراد پرخطرزیرتوصیه می‌شود:

o                  كاركنان شاغل دربخش بهداشت ودرمان وامدادگران


o                  نوزادان متولد شده از مادران HBs Ag مثبت )در این گروه ارزیابی آنتی بادی و HBs Ag در سن18-9ماهگی صورت می گیرد.(

o                  بيماران تحت درمان با دياليز خوني

o                  افراد مبتلا به HIV و ساير مبتلايان به نقایص سيستم ايمني كه در خطر مواجهه با ويروس هپاتيت ب هستند.

o                  افرادي كه با فرد HBs Ag مثبت به طور مشترك از يك سوزن استفاده مي كنند و يا شریک جنسي آنان

·                    چنانچه هریک از افراد پرخطر ، تیتر آنتی بادی چک نکرده باشند،توصیه می شود در اولین فرصت تیتر آنتی بادی خود را چک نمایند.

·                    در صورتي كه تيتر آنتيبادي بيشتر یا مساوی IU/ml 10باشد، نيازي به دز بوستر وجود ندارد.چنانچه ميزان آنتي بادي زير IU/ml 10باشد،لازم است مجدداً سه نوبت واكسن هپاتيت ب تزريق شود و2-1ماه بعد مجددا سطح آنتي بادي و HBs Ag اندازه گيري شود.

·                    در صورتي كه سطح آنتي بادي در اين افراد باز هم كمتر از IU/ml10بوده و فرد HBs Ag مثبت باشد، فرد بايد از نظرمراقبت‌هاي بهداشتي و اقدامات احتياطي تحت آموزش و مشاوره قرار گرفته و هم چنين بايد نسبت به واكسيناسيون اطرافيان اقدام شود. در صورتي كه فردHBs Ag منفي باشد و به دور دوم واکسیناسیون هم پاسخ نداده باشد، علاوه بر رعايت اقدامات احتياطي، لازم است در صورت تماس با ترشحات آغشته به خون فرد HBs Ag مثبت ، تحت درمان با HBIG قرار گيرد.

·                    در بزرگسالان تحت درمان با دياليز و یا بزرگسالان مبتلا به نقص سيستم ايمني مانند HIV ، بهتر است سالیانه سطح ايمني بررسي شده و در صورت داشتن تیتر آنتی بادی کمتر از IU/ml10، مجددا یک دز يادآور به ميزان دوبرابر تزریق شود.

·                    چنانچه فردی درگذشته یکبارتیترآنتی بادی راچک کرده باشدو تیترویبيشتریامساوی IU/ml10باشد،درآینده نیازبه تکرارتیتر آنتی بادی ویادزبوسترواکسن ندارد.

·                    اندازه گیری تیتر آنتی بادی گروه های فوق، جزء وظایف مراکز بهداشت نبوده وفقط در صورت وجود شرایط ذکر شده، تامین واکسن هپاتیت ب بر عهده مراکزبهداشتی است.
/ 0 نظر / 44 بازدید