شهر سالم از ایده تا اجرا

و بهداشت بسر می برده اند . مشکلات زیست محیطی ، از عمده ترین مشکلاتی است که مدیریت خدمات شهری را بدلیل رشد بی رویه شهرنشینی به شدت زیر فشار قرار داده است مانند : تامین آب آشامیدنی ، مسئله مسکن ، آلودگیها و مدیریت دفع مواد زائد جامد .

پروژه شهر سالم، تعریف شهر سالم

توسعه فیزیکی شهرها ناشی از رشد سریع جمعیت و گسترش بی رویه شهرنشینی در میانه قرن بیستم موجب مطرح شدن مقوله "شهر سالم" مبتنی بر ایجاد تحرک، شادابی، فعالیت و روحیه همکاری و همبستگی شده است. « شهر سالم » شهری است که در آن با ایجاد و گسترش پیوسته شرائط فیزیکی و اجتماعی زیست محیطی و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود ، محیطی فراهم شود که در اثر آن مردم جامعه ضمن حمایت یکدیگر و مشارکت گروهی در انجام کلیه امور زندگی ، قابلیت خود را به حداکثر می رسانند .

شهر سالم یک شهر پاک و مبرا از بسیاری از آلودگی­ها است.

ویژگی­های شهر سالم

§         محیط فیزیکی ایمن

§         اکوسیستم پایدار شهری

§         جامعه نیرومند با بهره مندی از حمایت متقابل

§         مشارکت همگانی در تصمیمات زندگی

§         سلامت و رفاه شهروندان

ایدة شهرهای سالم در جهان و ایران

ایده ی شهر سالم که در واقع به منظور ایجاد یک تحول گسترده در حفظ محیط زیست و ارتقاء سطح بهداشت مطرح شده بود به صورت قابل توجهی مورد استقبال کارشناسان ، متخصصان و مسئولین مسایل بهداشتی و شهری قرار گرفت.

« طبق گزارش ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی ، در حال حاضر 1000 پروژة شهر سالم در کشورهای مختلف دنیا وجود دارد. 600 پروژه در کشورهای اروپایی و 100 پروژه در آمریکای شمالی در دست اجراست. در منطقه مدیترانه شرقی در حال حاضر فقط 30 شهر سالم فعال هستند».

اندیشه شهر سالم در ایران در « نخستین سمپوزیوم شهر سالم » که در آذرماه سال 1370 در تهران برگزار شد مطرح و مورد بررسی کارشناسان ، صاحب نظران و مسئولان سازمانها دستگاههای اجرایی کشور قرار گرفت. تشکیل شورای عالی سالم سازی هوا، شورای عالی فضای سبز و شورای عالی حمل و نقل و ترافیک شهری از جمله پیشنهاداتی هستند که جهت ایجاد ساختار مناسب برای همکاریهای بین بخشی سازمانها در سطح ملی ارائه شدند.

مفاهیم اساسی « شهر سالم »

سازمان جهانی بهداشت ، از ابتدای شروع به کار در سال ۱۹۴۶ ، ارتباط تنگاتنگ عوامل جسمی روانی و اجتماعی با یکدیگر را در تعیین سلامت افراد مشخص نموده است . در سال ۱۹۷۸ ، سازمان جهانی بهداشت با پیام « سلامت برای همه » در   « آلماآتا » براساس ۶ اصل ، جنبش نوینی را در تبیین بهداشت و سلامت عموم آغاز کرده است . این اصول عبارتند از :

اصول سلامت برای همه

§         کم کردن نابرابریها در بهداشت

§         تاکید برپیشگیری از بیمارییها      

§         همکاری بین بخشی به منظور کاهش عوارض زیست محیطی

§         مشارکت مردمی

§         تاکید بر مراقبت های اولیه بهداشتی در سیستم ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی

§         همکاری بین المللی

مشکلات کلیدی توسعه که بوسیله پروژه شهر سالم به آنها توجه شده است عبارتند از :

§         بهداشت نامناسب در مناطق مسکونی شهری ، خصوصاً برای اقشار کم درآمدی که در مناطق پر جمعیت سکونت دارند .

§         کمبود خدمات اساسی ، مناطق فقیر نشین و آلودگی زیست محیطی

§         ناتوانی تعداد زیادی از مقامات محلی در انجام وظیفه در زمینه بهداشت عمومی و محیط زیست

« شهر سالم » ضرورتاً یک برنامه آماده سازی است که هدف آن ارتقاء سطح سلامت ، توسعه و کارآئی فعالیتهای سازمانهای شهری و حرکت های مردمی است

/ 0 نظر / 45 بازدید