اصطلاحات و اختصارات پزشکی

 آنها را در این شماره آشنا کنیم.


اجزای واژه  مربوط به سلول

Example

معنی

Meaning

Word part

Cytotoxic

erythrocyte

سلول

cell

Cyt/o

- Cyt/o

karyotype

هسته سلول

Nucleus

Kary/o

Nuclear

هسته سلول

Nucleus

Nucle/o

Reticular

شبکه

Network

Reticul/o

Somatic

chromosome

جسم کوچک

Body,small body

Somat/o

-some

عمده ترین ریشه ها و پسوندهای مربوط به فعالیت های سلولی

اجزای واژه  مربوط به فعالیت های سلولی

Example

معنی

Meaning

Word part

Blastocyte

fibroblast

سلول نابالغ ؛ سلول زایشی

Immature cell,

Productive cell

Blast/o

- Blast

pathogen

منشا؛ تشکیل

Origin,formation

gen

phagocyte

خوردن ؛ بلعیدن

eat,ingest

Phag/o

basophilic

جذب کردن ؛ دوست داشتن

Attract,absorb

phil

photophobia

گریز ؛ ترس

fear

-  phobia

neoplasia

تشکیل

formation

plasia-

osteoplasty

قالبگیری، اصلاح فرم یا جراحی ترمیمی یک قسمت از بدن

Molding,surgical repair on a body part

-phasty

chronotropic

عمل کردن ؛ اثر گذاشتن

Act on, affect

trop

athrophy

تغذیه؛ رشد

Feeding,growth

Troph/o

مهمترین اختصارات  پزشکی مورد استفاده در مورد تنفس در متون علمی پزشکی .

 

معنی

عنوان  کامل

Abbreviations

عفونت تنفسی ویروسی

Viral  Respiratory  Infection

VRL

مصرف اکسیژن

Oxygen  consumption

Vo2

حجم هوای فضای مرده

Volume Dead air space

Vd

مجاری تنفسی فوقانی 

Upper Respiratory Tract

URT

عفونت مجاری تنفسی

Upper Respiratory Tract infection

URTI

بیماریهای تنفسی فوقانی

Upper Respiratory Disease

URD

دما؛ نبض ؛ تنفس

Temperature,Pulse,Respiration

TPR

قفسه سینه

Thoracic Cage

TC

ناراحتی تنفسی

Respiratory Illness

RI

مراقبت تنفسی

Respiratory care

RC

عامل تنفسی

Respiratory factor

RF

سندرم دیسترس  تنفسی

Respiratory Distress Syndrom

RDS

میزان ترشح

Secretion Rate

SR

 

/ 0 نظر / 96 بازدید