اهمیت پایش تکامل کودک:

براساس قضاوت پزشکی خود به تنهایی شناسایی کنند.

تخمین زده می شود که یک کودک از هر 6 کودک از عقب افتادگی های تکاملی، اختلالات یادگیری و مشکلات رفتاری، اجتماعی و عاطفی رنج می برد و تنها 20 تا30 درصد از این کودکان پیش از شروع مدرسه شناسایی می شوند.

با استفاده ازASQ   می توان این مشکلات را به موقع شناسایی و درمان کرد.ASQ  معتبرترین، دقیق ترین و قابل اعتمادترین ابزار در دنیا برای پایش تکامل کودکان و شناسایی مشکلات آنها به شمار می رود.

 

 

نحوه اجرای ASQ  یا پایش تکامل کودکان :

پایش تکامل کودکان از طریق پرسشنامه های سنین–مراحل ASQ که هنگام مراقبت کودک تحویل مادر می گردد انجام  می شود تست ASQ، حاوی 19پرسشنامه برای 19 گروه سنی مختلف است که توسط والدین یا مراقب کودک تکمیل می گردد.

 

فواصل انجام غربالگری با ایت تست عبارتند از سنین :

4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-27-30-33-36-42-48-54و60 ماهگی

هر پرسشنامه حاوی30 سوال است که به زبان ساده در مورد تکامل کودک نوشته شده و در آن سوالات به ترتیب از فعالیت های آسان تر به فعالیت های سخت تر مرتب شده است، هر پرسشنامه 5 حیطه تکاملی را در بر می گیرد. پرسشنامه مذکور برای تعیین کارهایی که هر کودک می تواند یا نمی تواند انجام دهد طراحی شده است.

آنها باید هریک از فعالیت های مورد نظر را در کودک خود بررسی و ارزیابی کرده و سپس به سوالات پاسخ دهند.

هر سوال 30 پاسخ دارد که باید تنها یکی از پاسخ ها جواب داده می شود. بلی به معنی آن است که کودک در حال حاضر قادر است فعالیت های مورد نظر را انجام دهد. گاهی به معنی آن است که کودک به تازگی شروع به انجام فعالیت های مورد نظر کرده است. هنوز نه به معنی آن است که کودک هنوز شروع به انجام آن نکرده است.

فرمهای تکمیل شده توسط والدین به مرکز ارجاع می گردد. مراکز مسئولیت جمع بندی امتیاز کودکان را در هریک از حیطه های تکاملی و در نهایت تعیین وضعیت تکاملی کودک و انجام اقدامات بعدی بعهده خواهند داشت، این پرسشنامه ها می توانند به خوبی شیرخوارانی را که به ارزیابی های بیشتر یا مداخلات درمانی زودرس نیاز دارند از کودکان سالم جدا کنند.

 

/ 0 نظر / 43 بازدید